TUZLARIJE - VIJESTI

27.02.2017.
Održana sjednica Gradskog vijeća
Tematski dio sjednice posvećen aerozagađenju
Tuzlarije


U tematskom dijelu, danas održane sjednice Gradskog vijeća Tuzle, raspravljalo se o aerozagađenju u Tuzli, te snabdijevanju grada toplotnom energijom. Na početku sjednice šef Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Kemal Kurević, prezentirao je informaciju o dosadašnjim aktivnostima urađenim na širenju sistema daljinskog zagrijavanja, koje je, kako je istakao, u funkciji smanjenja zagađenja.

Tuzlarije


Konstatovano je da je Grad Tuzla, nakon što je stvorio uslove za priključenje svih kolektivnih stambenih i poslovnih objekata na sistem daljinskog grijanja, pristupio širenju mreže i u naselja sa individualnim stanovanjem, gdje je realizirano već nekoliko projekata toplifikacije. Pilot projektom toplifikacije naselja "Kula", gradnjom primarnog voda i novim tehničko-tehnološkim konceptom centralnih toplinskih podstanica, stvoreni su uslovi za priključenje najmanje 79 individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja, od čega je do sada priključeno 39 objekata.

Tuzlarije


Ovaj inovativni pristup i gradnja centralnih, tj. zajedničkih toplinskih podstanica o trošku Grada, doveo je do znatnog smanjenja cijena podstanica u individualnim stambenim objektima, kao i smanjenja ukupne cijene njihovog priključenja na daljinsko grijanje, cijene podstanice i cijevi koje prolaze kroz zemljište vlasnika do šahta.

Na području MZ Bukinje, naselje Divkovići, stvoreni su uslovi za priključenje 93 objekta, u MZ Bukinje, naselje Kolone, za 81 objekat kao i na području MZ Šićki Brod za 70 objekata ali se u ovim mjesnim zajednicama ni jedan objekat do sada nije priključio na sistem.

Tuzlarije


Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, između ostalog je rekao:

- Grad Tuzla i dalje nastavlja ulaganja u primarnu mrežu daljinskog grijanja i stvara preduslove za priključenje što većeg broja vlasnika, odnosno korisnika individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja, te će u tom smislu Grad Tuzla u saradnji sa JP "Centralno grijanje" d.d. Tuzla, u 2017. godini uložiti najmanje 3 miliona KM u već pripremljene projekte toplifikacije, a u periodu 2017/2018. godine minimalno 6 miliona KM za ovu namjenu, a sve u funkciji smanjenja aerozagađenja i poboljšanja kvaliteta života građana.

Na današnjoj sjednici bili su i brojni gosti, između ostalih direktor TE Tuzla Izet Džananović i izvršni direktor za kapitalne investicije EP Bosne i Hercegovine, Senad Salkić.

Tuzlarije


Direktor TE Tuzla, Izet Džananović, istakao je da je Elektroprivreda BiH pripremila dokument u kojem su navedene činjenice, šta je TE Tuzla uradila do sada i šta su joj planovi i ciljevi. Ogromna sredstva su uložena na sanaciju blokova, u zadnjih 15 godina 350 milona KM, obezbijeđeno je kontinuirano snabdijevanje energijom, uredno snabdijevanje toplinskom energijom. Postojeći blokovi mogu raditi do 2024. godine te je zato neophodno izgraditi Blok 7 sa najvećim ekonomskim, ekološkim i energentskim učincima u regionu.

Tuzlarije


U daljem izlaganju direktor Džananović je rekao da će Termoelektrana biti dio rješenja koje je gradonačelnik predložio ali da misli da nije u redu da se u javnosti iznose paušalni podaci, te da se treba poštovati struka. Nije puno polemisao ali je rekao i da treba uraditi analizu da se zna koliko tačno ko učestvuje u zagađenju uz napomenu da TE ne spaljuju visokosumporni ugalj i da su njeni dimnjaci iznad zone inverzije.

Izvršni direktor za kapitalne investicije EP Bosne i Hercegovine, Senad Salkić, rekao je da je u pitanju važna tema i da je potrebna međusobna saradnja i podrška oko izgradnje Bloka 7.

- BiH je članica evropske energentske zajedice i obavezna je implementirati sve ekološke direktive. Elektroprivreda se opredijelila za izgradnju novih objekata kojima će se izvršiti maksimalna redukcija štetnih emisija. Blok 7 je budućnost koji će zamijeniti blokove 3, 4 i 5. U pogonu ostaje blok 6 koji je prije par godina revitaliziran. Sa kineskim partnerima, trenutno smo u fazi usaglašavanja oko kreditne procedure, na dobrom smo putu da se do maja završi, to su trenutno najpovoljniji krditni uslovi. Nakon toga se počinje sa implementacijom projekta. Blok 7 treba shvatiti kao naš zajednički projekat, projekat budućnosti.

Ulijedila je višesatna rasprava vijećnika iz koje je jasno da se svi slažu da je grad ekstremno zagađen ali oko samih rješenja problema dolazi do razilaženja u mišljenjima.

- Zrak je otrovan, kriva je Termoelektrana, i ljeti je zagađeno, neka se direktor provoza samnom u avionu pa da vidi tamne oblake. Zašto ne brinu o sebi i svojima? Ako zatvorimo TE, grad će biti čist, nas truje TE ali odoše radna mjesta. Plaćamo cijenu civilizacije, zato i direktor i njegova porodica dišu ovaj zrak i truju se. Što više novca zaraditi, a što manje potrošiti na rješenje problema, između ostalog je rekao Mirnes Ajanović (BOSS).

Tuzlarije


Šta može konkretno administracija učiniti, zanimalo je vijećnika Sabahudina Imamovića (SDA).

- Mi govorimo samo o aerozagađenju, a potrebni su ekološki prihvatljivi zrak, voda i tlo. Tuzla je jako ugroženo područje. Mora se sad i odmah nešto poduzeti da se sanira cijena industrijalizacije Tuzle. Nije zaustavljeno slijeganje terena, klizišta su aktivna, imamo šljačišta, rudna polja, imamo i miniranog terena. Administracija ne može sve učiniti ali šta može? Grad Tuzla nema ni jedan kolektor, sva kanalizacija ide u malobrojne vodotoke. TE je zagađivač i treba nastojati da bude što manji. Što više proizvede struje, više je novca u Budžetu Tuzle.

Tuzlarije


Bilo je dosta govora o mjesnim zajednicama Bukinje, Šićki i Divkovići. Vijećnici opozicionih stranaka (SDA, SBB, HDZ) smatraju da Grad Tuzla treba pomoći oko podstanica. Rečeno je da je glavni vod doveden do ovih naselja ali da bi sada mještani, odnosno stanari kolektivnih stambenih objekata, trebali investirati u podstanice i priključne vodove.

Jedan od vijećnika iz pozicionih stranaka, Nedžad Malikić (TA) također je rekao da ne bi imao ništa protiv subvencioniranja navodeći da je priključenje oko 12.000 KM i da je iznenađen da se govori o 5.000 ili 6.000 KM.

Sa privilegovanjem mještana ove tri mjesne zajednice ne slaže se gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović govoreći da je on za jednakost i ravnopravnost, i da nije u redu da se jednima kupuje podstanica a drugima ne, te ističući da su višemjesečna mjerenja pokazala da je najzagađenije konstatno kod BKC-a i Skvera pa onda Bukinja.

Vijećnik Elvir Kasumović (SBB) rekao je da se toplovodna mreža širi na uštrb ranijih korisnika. Ljudi se žale da im loše griju. Menadžment Doma panzionera se žalio na grijanje. U Divkovićima, Bukinju i Šićkom Brodu nema niko priključen. Zašto? U kojem vremenskom peridu će se uložiti 3 miliona KM u proširenje toplovodne mreže. Dobili smo 10 miliona od TE, šta se uradilo po pitanju aerozagađenja od ovih sredstava. Individualna ložišta znatno zagađuju, nema konkretnih prijedloga.

Opozicione stranke bile su složne i u mišljenju da se sredstva koja se dobijaju od naknade za zagađenje ne troše namjenski, odnosno da se troše u samo malom procentu za smanjenje zagađenja. Ivica Kovačević (HDZ) rekao je da je jedne godine potrošeno svega 16% a druge 13%.

Nakon opširne rasprave usvojeni su brojni zaključci:

1) Gradsko vijeće Tuzla, prihvata prijedloge mjera, koje je uputio Gradonačelnik Grada Tuzla iz zaključaka broj: 02-05-1749-2017 od 21.2.2017. godine i traži od nadležnih organa da što prije pristupe njihovoj realizaciji.

2) Gradsko vijeće Tuzla, od Federalnog ministarstva turizma i okoliša da obaveže od JP "Elektroprivreda BIH" d.d. Sarajevo, da se sa ciljem zaštite zdravlja preduzmu sve potrebne mjere na odsumporavanju Bloka "6" Termoelektrane Tuzla. Od JP "Elektroprivreda BIH" d.d. Sarajevo, traži se da HITNO pristupi odsumporavanju i filterizaciji Bloka "6" Termoelektrane Tuzla.

3) Traži se od Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH uvođenje Graničnih vrijednosti za suspendirane čestice PM2, 5.

4) Gradsko vijeće Tuzla inicira da Zavod za javno zdravstvo izradi Studiju/analizu uticaja zagađenja zraka na smrtnost i zdravlje građana sa posebnim fokusom na bolesti karcinoma respiratornih organa i kardiovaskularne bolesti, koja će sadržavati prognoze kretanja navedenih oboljenja.

5) Gradsko vijeće Tuzla, traži da se za Grad Tuzla nabavi jedna mobilna stanica za mjerenje polutanata aerozagađenja.

6) Gradsko vijeće Tuzla traži od Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona, da kod donošenja propisa kojima se uređuje način raspodjele sredstava za ublažavanje posljedica aerozagađenja vodi računa o kriterijumima stepena zagađenosti i broja stanovnika.

7) Gradsko vijeće Tuzla, traži da se ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u smislu da se uplate sredstva za otklanjanje štete učinjenje štete okolišu (član 106, 109. i druge odredbe citiranog Zakona) .

8) Gradsko vijeće Tuzla, traži od Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH, da obezbijedi ravnopravnost građana u Federaciji BiH u pogledu izdvajanja sredstava iz prihoda preduzeća, koji se bave proizvodnjom električne energije.

9) Gradsko vijeće Tuzla traži od Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliđa TK, da se donese propis o zabrani distribuciji uglja iznad 1% sumpora i loženja drugih sumptanci, koje nisu namijenjene za loženje.

10) Gradsko vijeće Tuzla od Podružnice "Termoelektrane Tuzla" pristupi izmjenama i dopunama svog Plana interventnih mjera kod prekoračenja dozvoljene granice aerozagađenja, na način da se po prijemu podataka o prekomjernom zagađenju zraka sa mjernih stanica u Gradu, promptno djeluje na način da se smanji ili obustavi proizvodnja u bloku B-6, kako se ne bi ponavljala dosadašnja praksa da se tek nakon nekoliko dana u kojima je zabilježen ekstremno povišen indeks aerozagađenja, poduzimaju odgovarajuće mjere (proglašenje stanja pripravnosti, uzbune i sl.) .

11) Traži se od Gradonačelnika Grada Tuzla, da unutar Gradske uprave formira Tim, koji će kontinuirano raditi na apliciranju na projekte Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, predpristupne fondove Evropske unije i međunarodnih organizacija, koji bi mogli biti izvori za rješavanje pitanja aerozagađenja na području Grada Tuzla. Gradsko vijeće Tuzla, preporučuje da se uz pomoć stručnjaka izradi i aplicira na projekat proizvodnje biomase i "brzorastućeg" zelenila. U navedene aktivnosti uključiti Kolegij Gradskog vijeća i vijećnika iz reda nacionalnih manjina.

12) Gradsko vijeće Tuzla traži, da se dostavi informacija o broju i troškovima priključenja na sistem daljinskog zagrijavanja u MZ Bukinje i Kula (kao pilot projekata), kako bi građani imali relevantne informacije kada pristupaju priključenja na sistem daljinskog zagrijavanja.

13) Za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća Tuzla, vijećnicima dostaviti informaciju (izvještaj) Podružnice Termoelektrane Tuzla o pokazateljima sa kojima raspolaže Termoelektrana a vezani su za aerozagađenje na području Grada Tuzla.

14) Gradsko vijeće Tuzla traži od JKP "Centralno grijanje" Tuzla i nadležnih gradskih službi za upravu, da organiziraju zajedničku akciju, kako bi se putem javnog poziva ili na drugi način (posebna kancelarija) privrednici upoznali sa benefitima priključenja na sistem daljinskog grijanja.

15) Gradsko vijeće Tuzla insistira na realizaciji zaključaka iz ranijeg perioda, te se traži od Stručne službe Gradskog vijeća, da iste objedine i dostave onima na koje se odnose.

16) Gradsko vijeće traži, da se kod Rebalansa Budžeta Grada Tuzla za 2017. godinu, obezbijede sredstva za projekte toplifikacije i pošumljavanje područja "Ilinčica".

17) Traži se od Gradonačelnika Grada Tuzla, da dostavi informaciju-izvještaj o utrošku sredstava od prihoda ostvarenih radom Termoelektrana.

18) Gradsko vijeće Tuzla, traži da se izradi Studija o uticajima i smanjenju aerozagađenja.

19) Traži se od subjekata, na koje se odnose zaključci da dostave informaciju o njihovoj realizaciji narednu ili za jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća.

20) Zadužuje se Služba za komunalne poslove i JKP Centralno grijanje Tuzla, da za sljedeću sjednicu predlože rokove za realizaciju zaključaka sa ove četvrte redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla.


S.M.