TUZLARIJE - VIJESTI

28.05.2019.
Održana 33. redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla:
Postoje projekti, planovi, ideje ali se sporo realizuju

Na jednoj od sjednica Gradskog vijeća Tuzla održanoj 2015. godine donesena je Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline "Pecara 2" u Tuzli, na osnovu koje je Regulacioni plan urađen i usvojen 2016. godine.

Tuzlarije


Na osnovu zahtjeva investitora, firme "Bingo" d. o. o. Tuzla, koja planira izgradnju na najvećem dijelu obuhvata Regulacionog plana, na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 16.07.2018. godine, donesena je Odluka o pristupanju izradi Izmjene Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline "Pecara 2" u Tuzli.

Izmjene se uglavnom odnose na samu organizaciju ulaza i izlaza u prizemlju jednog objekta, koji se prilagođavaju tehnološkim potrebama trgovačkog objekta "Bingo-hipermarket", povećanje gabarita i broja podzemnih etaža za parkiranje, prilagođavanje položaja ulazno-izlaznih rampi iz podzemnih etaža, formiranje parking prostora sa pristupnom rampom na krovu hipermarketa, djelimičnu promjenu namjene partera u objektu "A blok", odnosno osim poslovnih prostora formiranje i prostora za stanovanje u dijelu partera i formiranje prostora za tehnički pregled malih-putničkih vozila sa pristupnom saobraćajnicom, te djelimično povećanje horizontalnih gabarita objekata.
Nacrt Izmjene Regulacionog plana usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 27.02.2019. godine.
Javna rasprava održana je 02.04.2019. godine u prostorijama Mjesne zajednice Brčanska Malta.
Nakon javne rasprave razmotrene su sve pristigle primjedbe poslije čega je urađen Prijedlog Izmjene Regulacionog plana nerealiziranog dijela prostorne cjeline "Pecara 2" u Tuzli koji je na današnjoj sjednici i usvojen.

Tuzlarije


Vijećnici su nakon toga razmatrali Odluku o izmjenama Odluke o provođenju regulacionog plana Centralnog gradskog groblja Drežnik u Tuzli. Riječ je o tehničkim izmjenama, a treba reći da je za uređenje terena za formiranje adekvatnog gradskog groblja na bivšem odlagalištu šljake i pepela predviđeno prethodno nasipanje završnog ukopnog zemljanog sloja debljine od 1, 8 do 2, 2 m u kojem će se vršiti ukop umrlih osoba.

Tuzlarije


O problemu nedostatka gradskog groblja predsjedavajući Gradskog vijeća Tuzla Aleksandar Vujadinović je rekao:Neki od vjećnika su ukazivali na činjenicu da se mnoge odluke usvajaju ali da ne dolazi do realizacije što je također prokomentarisao predsjedavajući GVTVijećnička pitanja i inicijative:

Vijećnici su danas iznijeli niz pitanja i inicijativa. Najviše pitanja se odnosilo na komunalne probleme. Kada će se uraditi asfaltiranje lokaliteta Hasanovići u Gornjoj Lipnici, pitala je Lejla Osmančević (SBB), na probleme sa uzurpiranim trotoarom kod Hametove pijace, u blizini B 11 na Stupinama ukazao je Omer Delalić (SBB) te se zanimao za rekonstrukciju stadiona Tušanj, napominjući da je ove godine Sloboda obilježava 100 godina od osnivanja. Ko je dozvolio sječu drveća po toping metodi, zašto se radi kružni kod Tenisa a ne rješavaju prioritetnije raskrsnice, koliko je gradskog zemljišta prodato za vrijeme mandata Imamovića, zanimalo je Sabihu Mujkanović(SBB), Elvir Kasumović (SBB) pitao je za asfaltiranje ulice Muharema Merdžića.

Nedžad Malikić (TA) pitao je za sanaciju puta u Grabovici detaljno govoreći o problemima građana iz tog dijela grada, te pitao kada se planira saniranje ulice Manđukovac.

Mirnes Ajanović (BOSS) ukazao je na devastiran put od Pravoslavnog groblja do Partizanskog groblja koji je cijelom dužinom od oko 80 metara uništen. Drugo pitanje vijećnika Ajanovića odnosilo se na prilagođavanje sezone grijanja vremenskim prilikama, odnosno da se grije do stabilizacije toplog vremena.

Mirza Tupajić (SDA) pitao je kada će se na dječijim igralištima na Slatini postaviti table sa oznakom zabrane za kućne ljubimce jer je to uslov za sankcionisanje nesavjesnih vlasnika pasa. Pitao je i kada će se asfaltirati ulica Kristijana Krekovića koja spaja Slatinu i 6. Bosansku te se zanimao za promjenu bodovanja kod dodjele socijalnih stanova u korist djece boraca koji nisu formirali svoje porodice.

Kenan Osmančević (SDA) ukazao je na nedostatak stručnog kadra u ambulanti u Simin Hanu.

Sabahudin Imamović (samostalni vijećnik) inicirao je uvrštavanje u plan toplifikacije privatnih objekata mjesne zajednice Plane i Šićki a vijećnik Malikić je dodao i Husino, što bi, smatraju, bila satisfakcija za ove mjesne zajednice koje zbog blizine Termoelektrane trpe najveće posljedice.

Omer Delalić (SBB) pitao je šta je sa uređenjem izletišta Ilinčica za koje je prošle godine usvojena odluka. Lejla Osmančević (SBB) inicirala je ukidanje plaćanja ljekarskog uvjerenja za djecu koja kreću u predškolsko obrazovanje.

Miralem Softić (samostalni vijećnik) inicirao je izgradnju dječijeg igrališta kod novoizgrađene zgrade u blizini RK Omega.

Jasminka Mijatović (HDZ) inicirala je uređenje saobraćajnice, iscrtavanje sigalizacije, postavljanje određenih znakova na putu Dokanj Breške koji je dosta prometan i dolazi do saobraćajnih nesreća. Ivica Kovačević (HDZ) inicirao je uređenje spomen parka na Husinu, posebno jer je iduće godine punih 100 godina od Husinske bune.

Treba reći da neki vijećnici nakon što pitanja i inicijative dostave u pisanoj formi ne obrazlažu ih na sjednici.


U nastavku sjednice vijećnici su razmatrali izvještaje o radu komisija, akcioni plan obezbjeđenja sredstava ekonomskog osnaživanja povratnika, izmjene pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima i druge tačke.

S.M.