TUZLARIJE - VIJESTI

30.05.2019.
Realizovana inicijatva vijećnice Dervišević
Postavljene table sa natpisima biljnih vrsta u Gradskom parku

Vijećnica Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije SDP Tuzla u Gradskom vijeću Tuzla Rejhana Dervišević, na redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla uputila je inicijativu Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica za postavljanje natpisa na stabla u Gradskom parku. Inicijativa je realizovana, natpisi su postavljeni, u nastavku možete pogledati fotografije kao i obrazloženje vijećnice Dervišević.

Tuzlarije


Tuzlarije

Tuzlarije


Tuzlarije


TuzlarijeObrazloženje
Gradski parkovi su zelene površine i mjesta za rekreaciju i edukaciju koja podsjećaju stanovnike, da su dio prirode, te imaju ulogu i da zadovolje potrebu stanovnika za ostvarenjem kontakta sa prirodom. Posebno se ističe njihova sociološka, zdravstvena, ekološka, biološka, edukativna i estetska vrijednost.

Istraživanjem u kojem sam učestvovala tokom aprila 2017. godine, sagledano je stanje i izvršena inventarizacija dendrofonda Gradskog parka. Pored izrade katastra stabala sa ocjenom zdravstvenog stanja metodom pejzažne taksacije, urađena je analiza dendrološkog fonda, u okviru koje kategorizacija drveća i žbunja. Svako stablo je determinisano do nivoa vrste i pozicionirano u prostoru GPS uređajem.

Taksacija je obuhvatila veće primjerke žbunastih vrsta, kao i mlade sadnice kojima se u prethodnom periodu vršila dopuna dendrološkog fonda.

Registrovane su ukupno 52 biljne vrste u sastavu 42 roda i 26 porodica.

Zbog svega navedenog naš Gradski park može se tretirati kao tzv."oblikovana priroda", a to je prema Zakonu o zaštiti prirode („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 66/13), je dio prirode kojega je čovjek oblikovao sa namjenom odgoja, obrazovanja, oblikovanja pejzažnih elemenata ili sa kojom drugom svrhom, a koji je značajan za očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti;

U Gradskom parku u Tuzli, kao tzv. "oblikovanoj prirodi" potrebno je preduzeti sve, kako bi se ostvarili ciljevi zaštite prirode, propisani članom 3. Zakona o zaštiti prirode, a to je: očuvati i obnoviti postojeću biološku i pejzažnu raznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem; utvrditi stanje i osigurati praćenje stanja prirodnih vrijednosti; osigurati sistem zaštite prirodnih vrijednosti radi trajnog očuvanja njihovih svojstava na osnovu kojih se proglašavaju zaštićenima; osigurati održivo korištenje i razvoj prirodnih dobara, biodiverzitet i pejzaža na dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njenih dijelova; spriječiti štetne zahvate i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti, te osigurati što povoljnije uslove očuvanja i slobodnog razvoja prirode pri njenom ekonomskom korištenju; osigurati pravo građana na zdrav okoliš, odmor i razonodu u prirodi.

S obzirom da se radi o mjerama, koje podrazumijevaju značajne zahvate i iziskuju određene troškove, ovom Inicijativom nastojimo skrenuti pažnju na potrebu da se u prvoj fazi pokaže građankama i građanima Tuzle, koje vrijednosti posjeduje Gradski park u Tuzli, kao oblikovana priroda, u pogledu biljnih vrsta, koje se u njemu nalaze.

Dakle, Gradski park, pored estetske i rekreativne, ima značajnu kako edukativnu tako i naučno-istraživačku funkciju.

Gradski park je postao mjesto održavanja različitih kreativnih radionica, među kojima i onih na temu podizanja svijesti o odgovornosti prema očuvanju zdravlja, te kvalitetu životnog prostora i okoliša. Postavljanje natpisa na stabla omogućit će posjetiocima kako učenje tako i prepoznavanje vrsta.

Iz navedenih razloga, a kako bi biljne vrste, koje se nalaze u gradskom parku približili, djeci i odraslima, mlađim i starijim generacijama, ali i omogućili brojnim mladim naučnicima, da se bave istraživanjima iz oblasti biologije, pokrećem inicijativu i sugerišem nadležnoj Službi za komunalne poslove, da osmisli i postavi table sa natpisima biljnih vrsta u Gradskom parku na jezicima naroda Bosne i Hercegovine.

Na tabli bi trebao biti istaknut latinski i narodni naziv stabla.

Navedene aktivnosti bi po mom mišljenju trebalo provesti u saradnji sa UO Zavod za urbanizam Tuzla, koji bi osmislio estetski izgled i veličinu natpisa na stablima i u blizini raznih biljnih vrsta, kao i mjesta gdje bi se isti trebali postaviti.

Kada su u pitanju sredstva za ove namjene ona bi se mogla obezbijediti iz Budžeta Grada Tuzla za 2017. godinu sa pozicija Službe za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica ekonomski kod 821300 Nabavka opreme-urbani mobilijar. Ako je iznos planiran na navedenoj poziciji nedostatan da se provede podnesena inicijativa, predlažem da se sredstva obezbijede u rebalansu Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu, Odlukom o prestruktuiranju rashoda u Budžetu Grada Tuzla za 2018. godinu ili pak Budžetom Grada Tuzla za narednu 2019. godinu.VIJEĆNICA
GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

Prof.dr.sci. Rejhana Dervišević