TUZLARIJE - VIJESTI

11.02.2020.
Grad Tuzla dodjeljuje sredstva za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja:
Javni poziv je otvoren do 18. februara

Podsjećamo, novi Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle objavljen je 3. februara i otvoren je do 18. februara. Napominjemo da više informacija o dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima, osim na web stranici Grada Tuzle, možete dobiti u Službi za komunalne poslove, igradnju i poslove MZ, na broju tel. 035 307 340.

Tuzlarije

Na osnovu člana 11. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle ("Službeni glasnik Grada Tuzla" broj: 4/19, 8/19, 9/19 i 10/19), Grad Tuzla, dana 03.02.2020. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja
na području grada Tuzle u 2020. godini


I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle.

Pod mjerama smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja podrazumijevaju se nabavka i ugradnja toplotnih pumpi sa pratećom opremom i radovima, i "utopljavanje" objekata u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije.

Mjere smanjenja aerozagađenja koje nisu predmet sufinansiranja podrazumijevaju nabavku i ugradnju kotlova sa pogonom na drvnu biomasu i uređaja za zagrijavanje sa pogonom na električnu energiju, kao i nabavku i ugradnju toplinske podstanice ukoliko se radi o objektima za koje se može osigurati načelna saglasnost JKP "Centralno grijanje" d.d. Tuzla za priključenje na sistem daljinskog grijanja, i koji nisu priključeni na sistem daljinskog grijanja.

II IZNOS SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE

Dodjela sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja vrši se u iznosu do 50% od vrijednosti nabavke i ugradnje toplotne pumpe sa pratećom opremom i radovima, odnosno vrijednosti nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova, tavanice i nabavke i ugradnje vanjske stolarije, a ne više od 5.000, 00 KM.

U okviru navedenog iznosa Grad Tuzla će finansirati troškove izvršenog energijskog pregleda objekta, ali ne više od 2 KM/m2 građevinske bruto površine, osim u slučaju kada podnosilac prijave odustane od prijave, u kojem slučaju sam snosi navedene troškove.

III PREDMET PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Predmet prijave na ovaj javni poziv mogu biti individualni stambeni i individualni stambeno-poslovni objekti na području grada Tuzle koji za zagrijavanje koriste uređaj sa pogonom na fosilno gorivo, pod uslovom da se za objekat koji je predmet prijave na javni poziv ne može osigurati načelna saglasnost JKP "Centralno grijanje" d.d. Tuzla za priključenje na sistem daljinskog grijanja.

Izuzetno, predmet prijave na javni poziv u dijelu koji se odnosi na mjere "utopljavanja" objekata mogu biti i individualni stambeni i individualni stambeno-poslovni objekti na području grada Tuzle za koje se može osigurati načelna saglasnost JKP "Centralno grijanje" d.d. Tuzla za priključenje na sistem daljinskog grijanja, i koji nisu priključeni na sistem daljinskog grijanja.Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim prilozima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

- Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini
Prilog 1
Prilog 2

VEZANI TEKST

Iskustvo Nedžada Mehmedbegovića iz Tuzle koji je ugradio toplotnu pumpu