TUZLARIJE - D O S J E

29.12.2010.
Agencija za rad i zapošljavanje BiH
Statistički pregled stanja tržišta rada u BiH na dan 30.11.2010


Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 30.11.2010. godine na evidencijama je prijavljeno 519.018 nezaposlenih lica, što u odnosu na 31.10.2010. godine predstavlja povećanje za 1.767 lica ili 0, 34%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 261.176 ili 50, 32% su žene.

U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.11.2010. godine, NKV radnika je 159.510 ili 30, 73%, PKV 13.915 ili 2, 68%, KV 183.959 ili 35, 44%, VKV 4.037 ili 0, 78%, NSS 1.996 ili 0, 38%, SSS 127.224 ili 24, 51%, VŠS 7.172 ili 1, 38% i VSS 21.206 ili 4, 09%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 35, 44%, te NKV radnici 30, 73%.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u novembru 2010. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 13.357. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 11.342. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 4.918 ili 43, 36%.

U novembru 2010.godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.310 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 4.916 lica.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u novembru 2010. godine novčanu naknadu koristilo je 7.157 lica ili 1, 38% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. U istom periodu 2009. godine novčanu naknadu koristilo je 13.343 lice, što ukazuje da se ovaj broj smanjio i to za 6.186 lica ili 46, 36%.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 342.835 lica ili 66, 05% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Konsituiran novi Savjetodavni odbor Agencije

U prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 23.12.2010. godine održan je sastanak Savjetodavnog odbora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Na održanom sastanku konstituiran je novi Savjetodavni odbor te je usvojen Poslovnik o radu Savjetodavnog odbora za naredni period. Za predsjedavajućeg Savjetodavnog odbora izabran je profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Suljo Borovina, dok je zamjenik predsjedavajućeg Velka Odžaković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske. Ovo je prvi put da je Savjetodavni odbor konstituiran na tripartitnoj osnovi jer ga čine predstavnici nadležnih institucija, poslodavaca i sindikata na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Također, na sastanku je razmatran i Program rada Agencije za 2011. godinu, za koji je Savjetodavni odbor dao pozitivno mišljenje.

Na sastanku su prisustvovali: Damir Dizdarević, ispred Ministarstva civilnih poslova BiH, Suljo Borovina kao eminentni naučni radnik iz oblasti zapošljavanja, Džana Kadribegović, ispred Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, Edhem Biber, ispred Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH, Velka Odžaković, ispred Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, Ilija Kalajdžić, ispred Sindikata Brčko distrikta BiH, Miralem Šarić, ispred Federalnog zavoda za zapošljavanje, Gordana Latinović, v.d. ispred Zavoda za zapošljavanje RS, Mladenko Nenadić, ispred Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i Adnan Delić, ispred Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

B.Pupić

Priredio(la):