TUZLARIJE - D O S J E

23.03.2012.
Zakon o oduzimanju protupravno stečene imovinske koristi
Prezentiran radni tekst


Jučer je na sjednici Vlade FBiH u Sarajevu prezentiran radni tekst Zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem u Federaciji BiH. Potreba donošenja ovog zakonskog akta proizilazi iz činjenice da postojeći propisi, kao što su Krivični zakon FBiH, Zakon o krivičnom postupku FBiH, Zakon o izvršnom postupku i drugi koji regulišu ovu materiju, nisu uzajamno usklađeni i funkcionalno povezani, čime je stvoren značajan prostor za slobodno činjenje krivičnih djela i pribavljanje imovinske koristi iz takvih djela. Stoga je intencija da se novim zakonom na jedinstven, sveobuhvatan, precizan i jednostavan način uredi predmetna materija i time u praksi osigura efikasno provođenje osnovnog pravnog i civilizacijskog prinicipa da niko ne može zadržati protivpravno stečenu imovinsku korist.

To i određuje njegov karakter kao lex specialis kojim se namjeravaju otkloniti sve normativne prepreke za primjenu instituta oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom koje trenutno egzistiraju u praksi, odnosno, stvoriti svi neophodni uslovi potrebni za efikasno utvrđivanje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje takvom koristi.

Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom, a sva imovina koja je trajno oduzeta prema odredbama ovog Zakona postaje vlasništvo Federacije BiH. U cilju obavljanja poslova i provođenja mjera predviđenih Zakonom, Vlada FBiH osniva Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom, sa sjedištem u Sarajevu, a može imati i posebne organizacione jedinice izvan sjedišta.

Odredbe Zakona primjenjuju se posebno u postupku oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima privrednog, organiziranog i imovinskog kriminala, korupcije, zloupotrebe opojnih droga i trgovine ljudima. Ovo se odnosi i na imovinsku korist koja je pribavljena ostalim krivičnim djelima propisanim krivičnim zakonodavstvom u BiH, ukoliko se takva imovina nalazi ili se njeno korištenje odvija na teritoriji Federacije BiH. Rješenje o oduzimanju imovine može donijeti isključivo sud.

Vlada FBiH je zaključila da se rasprava o prezentiranim rješenjima obavi za 15 dana, nakon što sva federalna ministarstva daju svoje primjedbe i sugestije.

Priredio(la): Vlada FBiH