TUZLARIJE - D O S J E

11.10.2014.
Danas stupa na snagu novi zakon o unutrašnjim poslovima u Federaciji BiH
Tuzlarije


Novi Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, kao najvažniji sistemski zakon za oblast unutrašnjih poslova, usaglašen s međunarodnim standardima, formalno će danas stupiti na snagu.

Novim zakonom se, između ostalog, dorađuje postojeći model izbora direktora Federalne uprave policije, odnosno zakon predviđa da Nezavisni odbor kao i dosad provodi kompletnu proceduru javnog oglašavanja i izbora tri kandidata za direktora FUP-a, čija imena dostavlja ministru, a Vlada Federacije BiH među njima bira i imenuje direktora.

Prema starom zakonu, Nezavisni odbor je birao samo jednog kandidata, a Vlada Federacije BiH je, u konačnici, morala prihvatiti taj prijedlog.

Nakon provedene redovne procedure donošenja koja je trajala od 20. januara 2012. godine, Parlament Federacije BiH je novi zakon usvojio zaključno sa 21. julom 2014. godine. U skladu sa propisanim procedurama, ovaj zakonski tekst je dostavljen predsjedniku Federacije BiH na ukaz o njegovom objavljivanju, čime se stiču svi uvjeti da Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH bude objavljen u Službenim novinama Federacije BiH i na taj način službeno stupi na snagu.

Predsjednik Federacije BiH je ukaz potpisao 1. oktobra, a Zakon je 3. oktobra objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, i stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja.

Nezavisni odbor je 1. oktobra objavio javni konkurs za izbor direktora Federalne uprave policije, i to prema starom zakonu koji prestaje da važi danas. Rok za prijavu kandidata ističe 16. oktobra.

U tom smislu, federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš naglašava da izbor direktora Federalne uprave policije (FUP) treba da bude izvršen prema novom Zakonu o unutrašnjim poslovima FBiH.

“Kao federalni ministar unutrašnjih poslova nemam nadležnost da se na bilo koji način miješam u rad Nezavisnog odbora, kao ni rad i postupanje predsjednika Federacije BiH, tako da nisam mogao uticati na odluku Nezavisnog odbora da konkurs za izbor direktora Federalne uprave policije objavi 1. oktobra, i to prema Zakonu o unutrašnjim poslovima iz 2005. godine, niti mogu znati razloge koji su vodili predsjednika FBiH da ukaz o proglašenju Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH, koji je usvojen 21. jula, potpiše tek 1. oktobra”, kazao je Kurteš.

Nezavisni odbor je, naglašava, parlamentarno tijelo čiji je zadatak provođenje nepristrasne, objektivne i zakonite procedure za imenovanje direktora Federalne uprave policije. Rad Nezavisnog odbora prati Komisija za sigurnost kao radno tijelo Parlamenta, kroz parlamentarni nadzor nad zakonitošću rada nezavisnih tijela koje obrazuje Parlament i organa unutrašnjih poslova.

“S tim u vezi, pismeno sam se obratio Komisiji za sigurnost Parlamenta Federacije BiH i zatražio da utvrdi da li je objavljeni konkurs u skladu sa odredbama člana 54. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH (Uvjeti za imenovanje direktora Federalne uprave policije), te da u skladu sa nadležnostima Komisija ocijeni i prati zakonitost objavljivanja, sadržaja i načina rješavanja spornog pitanja oko javnog konkursa objavljenog 1. oktobra”, kaže Kurteš.

“Otvara se sumnja da se radi o neozbiljnoj manipulaciji odlukama najvišeg zakonodavnog tijela u Federaciji BiH kojom se postavlja pitanje svrsishodnosti donošenja novih i boljih zakona uopće i otvara vrlo ozbiljna priča o pokušaju najdirektnijeg mogućeg miješanja politike u izbor prvog čovjeka Federalne uprave policije, izuzetno važne policijske agencije u Federaciji BiH. Uvjeren sam da Nezavisni odbor ima kapacitet, volju i namjeru da sagleda sve argumente i nastalu situaciju riješi u skladu sa svojim ovlaštenjima, čisto i bez bilo kakvih, uvjeren sam, nepotrebnih afera”, rekao je federalni ministar unutrašnjih poslova u nastavku razgovora za Agenciju Fena.

Inače, novim Zakonom o unutrašnjim poslovima FBiH, operativna samostalnost i finansijska neovisnost Federalne uprave policije, kao operativne policijske agencije u sastavu ministarstva postaje prvi put je eksplicite propisana zakonska kategorija.

“Ovaj zakon jasno i precizno štiti policiju, a direktoru Federalne uprave policije garantira samostalnost u radu, štiti ga od bilo kakvog ili bilo čijeg pritiska, omogućava mu vođenje kadrovske politike, planiranje policijskih aktivnosti i realiziranje tih planova samostalno i bez obaveze konsultacija s bilo kim, kao i potpuno samostalno raspolaganje budžetom Federalne uprave policije. To svakako predstavlja najznačajnije dostignuće ovog zakonskog rješenja”, ističe Kurteš.

Nakon što novi Zakon o unutrašnjim poslovima stupi na snagu, federalni ministar unutrašnjih poslova će pristupiti izradi podzakonskih akata koji će pobliže urediti primjenu zakona u praksi.

Priredio(la): BHRT