TUZLARIJE - D O S J E

20.11.2014.
Usaglasili ciljeve buduće vlasti
SDA, DF i HDZ BiH potpisali sporazum o zajedničkom djelovanju
Tuzlarije


Sporazum pod nazivom Programska načela stranaka i koalicija za uspostavljanje i djelovanje vlasti u Bosni i Hercegovini potpisali su dužnosnici Stranke demokratske akcije, Demokratske fronte i predstavnici koalicije stranaka okupljenih oko Hrvatske demokratske zajednice BiH.

Podsjećamo, ove stranke su se usaglasile o dokumentu, koji su nazvali - Programska načela stranaka i koalicija za uspostavljanje i djelovanje vlasti u Bosni i Hercegovini.

Dokument sadrži deset tačaka od kojih su najvažnije - ustavna pitanja, Izborni zakon BiH, te promjena stope PDV-a. Dokument bi trebao biti i osnova za uspostavljanje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegiovini.PROGRAMSKA NAČELA STRANAKA I KOALICIJA ZA USPOSTAVU I DJELOVANJE VLASTI U BiH

USTAV BiH I IZBORNI ZAKON BiH: Prilikom donošenja ustavnih rješenja osigurati punu ustavnu i institucionalnu ravnopravnost Bošnjaka, Hrvata, i Srba, kao konstitutivnih naroda (zajedno sa Ostalima), i građana BiH - kako stoji u Ustavu BiH – Aneks IV. na cijeloj teritoriji BiH. U institucijama na svim razinama osigurati njihovu zastupljenost u skladu sa ustavima.

U prihvatljivom roku uskladiti Ustav BiH i Izborni zakon BiH sa presudom Evropskog suda za ljudska prava (Sejdić-Finci).

Potrebnim izmjenama osigurati implementiranje izbora u skladu sa najvišim demokratskim standardima, sprječavanje bilo kakve zloupotrebe izbornog procesa i hitnu uspostavu vlasti na svim nivoima u BiH. U skladu sa ustavom osigurati poštivanje izborne volje Bošnjaka, Hrvata, i Srba, kao konstitutivnih naroda (zajedno sa Ostalima), i građana BiH.

Osigurati sprovođenje odluka Ustavnog suda BiH i entitetskih ustavnih sudova.

EVROATLANSKE INTEGRACIJE: U najkraćem roku usvojiti racionalan i efikasan mehanizam koordinacije evropskih poslova u BiH. Sa Evropskom komisijom partnerski dogovoriti prioritetne socioekonomske reforme, te stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Odmah krenuti sa sprovođenjem dogovorenih reformi i tako osigurati podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u EU.

U skladu sa obvezama iz Zakona o odbrani BiH i ranije donesenim odlukama Predsjedništva BiH, u najkraćem roku izvršiti knjiženje 63 lokacije perspektivne vojne imovine.

VLADAVINA PRAVA: Osigurati nezavisnost i kompetentost institucija pravne države za borbu protiv svih oblika kriminaliteta, te osigurati punu pravnu sigurnost za svakog građanina BiH. Efikasno sprovoditi potrebne mjere u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala; između ostalog izvršiti provjeru poslovanja javnih preduzeća, poduzeća sa udjelom državnog kapitala, radi zaštite državnog kapitala, i javnih ustanova i drugih institucija na nivou BiH, entiteta i kantona. Osigurati funkcioniranje pravne države te imovinsku i pravnu sigurnost, što je preduvjet privrednog razvoja.

EKONOMSKO-SOCIJALNE REFORME: Sprovesti nužne ekonomske i socijalne mjere i reforme s ciljem zaustavljanja negativnog ekonomskog trenda i izlaska iz privredne krize, te stvaranja zakonskog okvira za povoljan i pravedan socijalni ambijent koji će garantirati ekonomsku stabilnost i ravnomjeran razvoj svih dijelova BiH. Dogovoriti i prioritetno sprovoditi konkretne reforme, s ciljem stabiliziranja i oporavka privrede, te za podsticaj investicija sa intenziviranjem upošljavanja, uključujući i izmjene Zakona o PDV-u. Poticati privatno preduzetništvo, te stvarati povoljan ambijent za ulaganje i stvaranje novih radnih mjesta.

Poduzeti nužne mjere koje će osigurati stabilnost budžeta.

Smanjiti javnu potrošnju na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

INFRASTRUKTURALNI PROJEKTI: Preduzeti nužne mjere za ubrzanu izgradnju infrastrukturalnih objekata koji su od strateškog interesa za BiH i regiju.

OSIGURANJE RAVNOPRAVNOSTI NARODA I GRAĐANA I OČUVANJE NACIONALNOG IDENTITETA: Usvojiti zakone i sprovesti mjere nužne za sprečavanje i eliminiranje diskriminacije na osnovi etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguranje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na upošljavanju, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

Očuvanje nacionalnog identiteta, jezika, kulture, obrazovanja i prava na informiranje na maternjem jeziku u okviru Javnog radio-televizijskog sistema BiH.

PRAVA BORACA: Osigurati pravni okvir za zaštitu prava boraca i ispraviti sve nezakonitosti koje su prema njima počinjene.

ODRŽIVI POVRATAK: Intenzivirati sprovođenje nužnih mjera koje će povratak prognanih i raseljenih osoba učiniti održivim.

PREVENCIJA I OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA: Na svim nivoima vlasti osigurati ažurno i efikasno djelovanje na saniranju posljedica elementarnih nepogoda, sa prioritetom na izravnoj pomoći oštećenim kućanstvima, privrednim i poljoprivrednim subjektima i na uspostavljanju efikasnih sistema i mehanizama za odbranu od elementarnih nepogoda u cijeloj BiH.

KONKRETNE MJERE, PLAN I ROKOVI REALIZIRANJA: U skladu sa ovim Programskim načelima, za svaki nivo vlasti će se utvrditi detaljan program konkretnih mjera sa planom i rokovima realiziranja.

Vezani tekst:
Republika Srpska: Sporazum o saradnji potpisali SNSD, DNS i SP

Priredio(la): FTV