TUZLARIJE - D O S J E

26.01.2015.
Savez općina i gradova Federacije BiH
Općine i gradovi terete FBiH za više od 18 miliona KM
TuzlarijeSavez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je u skladu sa odlukom Predsjedništva Skupštine Saveza pokrenuo aktivnosti koje imaju za cilj izuzimanje jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine od otplate duga prema Međunarodnom monetarnom fondu.

S tim u vezi, Savez je angažovao advokata koji će ga zastupati po ovom pitanju, te je isti pripremio i uputio opomenu pred tužbu predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, premijeru Federacije Bosne i Hercegovine i federalnom ministru finansija, a kojom se traži:

- „da se jedinicama lokalne samouprave izvrši povrat iznosa od 18.202.182, 00 KM, za koji su im u 2013. godini umanjena pripadajuća sredstva sa jedinstvenog računa, po osnovu otplate duga prema Međunarodnom monetarnom fondu;

- da se ubuduće prekine navedena praksa koja dovodi do umanjenja pripadajućih sredstava jedinica lokalne samouprave, odnosno da se uspostavi sistem otplate vanjskog duga tako da općine dug ne isplaćuju u višem iznosu, više puta, odnosno da iste ne isplaćuju nepostojeći dug;

- da se predstavnici Saveza uključe u aktivnosti utvrđivanja stanja javnog duga i definiranja dugova koji će imati zajedničku otplatu, u aktivnosti pripreme izmjena Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama, novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda, kao i drugih relevantnih propisa u cilju uređenja ovih pitanja na odgovarajući način.

Ukoliko se u razumnom roku ne izvrši zahtijevani povrat sredstava, te izostane reakcija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa pomenutim aktivnostima, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine će podići tužbu i pokrenuti postupak kod nadležnog suda, sa zahtjevom za isplatu ukupnog iznosa za koji su umanjena pripadajuća sredstva jedinica lokalne samouprave, sa zakonskim zateznim kamatama, te naknadom svih troškova sudskih postupaka, u skladu sa zakonom.

Otplata vanjskog duga iz Stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom koja se vrši prije raspodjele ukupnih javnih prihoda, dovodi do toga da su općine i gradovi uskraćeni za dio javnih prihoda, a da od istog nisu ni dobile sredstva.

Priredio(la):