TUZLARIJE - D O S J E

11.09.2015.
Federalna Vlada priprema novi model organizovanja Civilne zaštite
Civilna zaštita kao uprava u sastavu organa unutrašnjih poslova
Tuzlarije


Vlada FBiH usvojila je jučer informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji zaključaka sa sjednice od 18.6.2015. godine koji se odnose na mogući model organizacije Federalne uprave civilne zaštite, s preporukama za pravce djelovanja u cilju stvaranja uslova za efikasnije ostvarivanje propisanih nadležnosti i racionalizaciju troškova.

Upravni i drugi stručni poslovi iz oblasti protivpožarne zaštite i vatrogastva na području Federacije BiH, zaključila je jučer Federalna vlada, trebaju biti organizovani tako da oblast zaštite od požara i vatrogastva bude regulisana kroz posebne propise, da poslovi protivpožarne zaštite organizovani u okviru Federalnog i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, a poslovi vatrogastva u okviru organa uprave koji se bave poslovima civilne zaštite.

Kako je konstatovano, poslovi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području FBiH, regulisani Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH, međusobno su povezani s poslovima iz nadležnosti Federalnog i kantonalnih MUP-ova.

Vlada prihvata inicijativu Federalnog MUP-a zasnovanu na preporukama neovisnih eksperata da Federalna uprava civilne zaštite bude organizovana kao federalna uprava u sastavu FMUP-a, a kantonalne uprave civilne zaštite kao uprave u sastavu kantonalnih MUP-ova.

U skladu s tim, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da, u saradnji s FMUP-om i Federalnom upravom civlne zaštite, u roku od 30 dana pripremi i dostavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fedaralnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.

Inače, u informaciji je istaknuto da je analizom utvrđeno da se civilna zaštita nalazi u sastavu ministarstava unutrašnjih poslova (Crna Gora, Srbija, Republika Srpska), u Republici Hrvatskoj nadzor nad njenim radom vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok se u Sloveniji civilna zaštita nalazi u sastavu Ministarstva odbrane. (fbihvlada.gov.ba)

Tuzlarije


Na žalost, informaciju FMUP-a koju je Vlada FBiH usvojila, nismo našli na netu. Za one koje zanima zašto se ide u reorganizaciju Civilne zaštite pripremili smo naš tekst koji je star tri godine ali je podjednako aktuelan i danas kao i onda kada je napisan. Suština problema se može izraziti jednom rečenicom: Civilna zaštita bez jedinica je šarena laža

Priredio(la):