TUZLARIJE - D O S J E

29.11.2008.
Porezna uprava FBiH
Rokovi za podnošenje poreznih prijava za 2008. godinu


Porezna uprava FBiH obavještava porezne obveznike, pravna i fizička lica - građane da su dužni, bez obzira na skoru primjenu Zakona o porezu na dohodak (od 1.1. 2009.godine), na vrijeme podnijeti porezne prijave za 2008.godinu u skladu sa rokovima propisanim zakonima o porezima kantona i to:


-poreza po odbitku ( Obrazac DP) do 31. januara 2009.

-obavjesne prijave (Obrazac INFO-1) do 31. januara 2009.

-prijavu za razrez poreza na dobit fizičkog lica/osobe od privredne/gospodarske i profesionalne djelatnosti (obrazac PR-PDF) do 31. januara 2009.

-prijavu za razrez poreza na ukupan prihod fizičkog lica/osobe (obrazac PR-UP) do 31. januara 2009.

-prijavu za razrez poreza na potrošnju pića (obrazac PR – PP) do 31. januara 2009.

-prijavu poreza na dohodak (obrazac DOH) u Tuzlanskom kantonu do 28. februara 2009.

-prijavu poreza na dobit privrednog društva i porezni bilans (obrazac PR-PB) do 31. marta 2009.

-izvještaj o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za fizička lica (obrazac ZS) do 31. januara 2009.

Porezne prijave, kao i do sada, podnose se nadležnim poreznim ispostavama prema sjedištu, odnosno prebivalištu poreznog obveznika.

U svim slučajevima neblagovremenog podnošenja i/ili nepodnošenja porezne prijave na propisani način, Porezna uprava će u ime poreznog obveznika podnijeti poreznu prijavu, uz izricanje novčane kazne za učinjeni prekršaj.

Obrasce poreznih prijava mogu se besplatno dobiti u poreznim ispostavama Porezne uprave Federacije BiH, ili preuzeti sa internet stranice Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba. Popunjenu poreznu prijavu porezni obveznici mogu poslati i poštom preporučeno ili elektronskim putem na disketi, ili na kompakt disku CD.

Porezna uprava FBiH podsjeća da su porezni obveznici koji podnose obavjesne prijave i porezne prijave po odbitku za preko 25 ( dvadesetpet) poreznih obveznika istu dužni dostaviti elektronskim putem na disketi ili na kompakt disku (CD), kako je to regulisano Pravilnikom o postupku podnošenja poreznih prijava („Službene novine FBiH“, broj 66/02i 54/03).

Porezna uprava FBiH napominje da će u 2009.godini vršiti razrez poreza po navedenim prijavama i istovremeno vršiti obračun i naplatu poreza na dohodak u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Priredio(la): V.K.