TUZLARIJE - VIJESTI

20.02.2019. u 09:08 Broj citanja: 401
Jučer održana 48. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona
Usvojeni izvještaji o radu više ministarstava, Pedagoškog zavoda i Odgojnog centra

Na jučer održanoj 48. redovnoj sjednici Vlada je razmatrale izvještaje o radu više ministarstava, te Pedagoškog zavoda i Odgojnog centra. Svi izvještaji su ocijenjeni pozitivno i usvojeni.

Tuzlarije

Zgrada Vlade TK


Usvojen izvještaj o radu Ministarstva pravosuđa i uprave
Tokom protekle godine, Ministarstvo je poduzelo niz aktivnosti od kojih su najznačajnije potpisivanje Protokola između Federalnog ministarstva pravde i Ministarstva pravosuđa i uprave TK o regulisanju obaveza iz Sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja i Ugovor o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja potpisan sa JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac. Sporazumom je riješeno pitanje smještaja lica kojima je izrečena mjera prisilnog smještaja u psihijatrijsku zdravstvenu ustanovu, a koja su do 23.03.2018.godine bili smješteni u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli. Kada su u pitanju kapitalne investicije, u pravosudne objekte je uloženo oko 405.000 KM, a najznačajniji projekti su rekonstrukcija objekta u krugu Kampusa Univerziteta u Tuzli – čime je riješen problem smještaja arhive pravosudnih institucija na području Tuzlanskog kantona i nabavka polica za smještaj arhive. Nabavljen je namještaj i računarska opreme za novoosnovani Općinski sud u Srebreniku, čime su osigurani uslovi za početak rada Suda. Vršilac dužnosti predsjednika Općinskog suda u Srebreniku preuzeo je dužnost 12.11.2018.godine, a sudije 01.12.2018.godine. Također, izdvojena su neophodna finansijska sredstva za zaštitu/izmještanje elektroenergetskih objekata, što je bio jedan od preduslova za uklanjanja postojećeg objekta "Doma Armije" i izgradnju nove zgrade za potrebe Općinskog suda u Tuzli. Radovi na uklanjanju postojećeg objekta i izgradnji nove zgrade za potrebe Općinskog suda u Tuzli započeli su 01.03.2018.godine, a završetak radova planiran je za 2019.godinu. Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona bilo je i obrađivač nekoliko zakona, od kojih je najznačajniji Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o izvršenju sankcija kojim su uvrštene pogodnosti za maloljetnike smještene u JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Pogodnosti se ogledaju proširenom pravu na prijem posjeta, slobodne izlaske iz Odgojnog centra u grad, ogranizovane posjete sportskim, kulturnim i drugim prikladnim događajima van Odgojnog centra, posjete porodici, srodnicima ili drugim bliskim osobama za vrijeme vikenda i praznika, dodatna odsustva iz Odgojnog centra do 5 dana.

Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice
Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za period 01.01.- 31.12.2018. godine. Kada su u pitanju programske aktivnosti Ministarstva u 2018.godini, je donesen Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Razlog donošenja navedenog Zakona je taj što je kao nulto stanje za legalizaciju usvojen "Ortofoto" snimak iz 2018 godine. Donesen je Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, a kada se radi o izradi Izmjenama i dopunama Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005. – 2025. godine, nakan usvajanja Prostorne osnove Izmjena i dopuna Prostornog plana od strane Savjeta prostornog plana, krajem 2017. godine, tokom 2018. provedene su sve aktivnosti vezane za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga ovog planskog dokumenta. U oblasti zaštite okolice i prirode donesen je Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2018. godinu, te je usvojen Registar emisija u zrak i kategorizacija kvaliteta zraka za područje Tuzlanskog kantona. Registar emisija predstavlja teritorijalnu raspodjelu emisija date zagađujuće materije, bilo svih tipova izvora zagađivanja, bilo jednog tipa izvora. Kada je u pitanju finansiranje projekata iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice, dodijeljena su namjenska sredstava iz ekoloških naknada za trinaest općina i grad Tuzlu TK za 2018. godinu u iznosu od 1.094.766,87 KM, kao i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada po javnom konkursu za javna preduzeća u iznosu od 299.996,95 KM. Završeni su postupci javnih nabavki i projekti po Akcionom planu energijske efikasnosti javnih objekata na području TK za 2018. godinu. Za objekte osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih ustanova, sportske dvorane, projekat uređenja igrališta u OŠ Safet-beg Bašagić Gradačac, objekte policije i suda (ukupno 22 objekta) dodijeljeno je ukupno 1.499.965,35 KM. Završeni su i postupci javnih nabavki i projekti za izgradnju energijski efikasne javne rasvjete u Srebeniku, Banovićima, Živinicama i Sapni u iznosu od 389.423,62 KM, a započelo se i sa izradom tenderske dokumentacije za pokretanje postupka javnih nabavki u cilju izbora nosioca izrade Regulacionog plana lokaliteta Zlača, Regulacionog plana lokaliteta Muška voda, Urbanističkog projekata lokaliteta Djevojačka pećina, što su 3 detaljna planska dokumenata utvrđena Prostornim planom područja posebnih obilježja zaštićeni pejzaž "Konjuh" za period 2010-2030. godine.

Usvojen izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2018. godini. Kako se u Izvještaju navodi Ministarstvo je tokom protekle godine provodilo aktinosti na provođenju zakona i utvrđene politike u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva i ribarstva, vodoprivrede, šumarstva, lovstva i drvne industrije, te u tom cilju izradilo izvještaje, programe, informacije, odluke i druga dokumenta, u skladu sa Programom rada Ministarstva. U skladu sa nadležnostima koje proizilaze iz zakona i podzakonskih propisa, vršen je nadzor nad radom JP "Šume Tuzlanskog kantona" D.D. Kladanj i JP za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" D.D. Tuzla, te JU "Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla. Razmatrani su materijali od značaja za poslovanje navedenih preduzeća, pregledani su planovi i izvještaji o poslovanju, učestvovalo se u radu skupština dioničara ispred državnog kapitala, te kontinuirano surađivalo sa predstavnicima državnog kapitala u upravnom i nadzornim odborima, odnosno sa upravama preduzeća i ustanove. Realizacijom Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.godini je obezbijeđeno za 500.000 KM više sredstva u odnosu na iznos iz prethodne godine, a ujedno za većinu proizvodnji su povećani iznosi sredstava po jedinici proizvoda. Realizaciom Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za 2018.godinu su obezbijeđena sredstva za vakcinaciju protiv bedrenice što sprečava širenje ove bolesti i možemo reći da je ova mjera uspješno realizovana, jer nesmijemo zaboraviti činjenicu da je Tuzlanski kanton "distriktno područje". Kroz ovaj program su obezbijeđena sredstva i za vakcinaciju protiv svinjske kuge, kao i sredstva za naknadu za eutanizirane životinje, sredstva za provođenje mjera po nalogu Kantonalne veterinarske inspekcije i sredstva za troškove eutanazije. Sve aktivnosti su provedene u skladu sa programom i može se konstatovati da se blagovremeno reagovalo na svaku pojavu zarazne bolesti koja se pojavila u smislu neškodljivog uklanjanja zaraženih životinja. Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini osigurao je 6,2 miliona KM, za projekte od općinskog, odnosno gradskog značaja. Od ovog iznosa na zaštitne vodne objekte odnosise oko 1,7 milona KM, vodne objekte za korištenje voda (vodosnadbijevanje) 3,7 miliona KM i 740 000,00 KM na vodne objekte za zaštitu voda (kanalizacija). Trenutno je u toku realizacija Programa, što podrazumjeva aktivnosti od strane općina, odnosno Grada Tuzla na obavljanju procedura javnih nabavki i zaključenja ugovora o izvođenju radova ili vršenju usluga, nakon čega Ministarstvo vrši transfere finansijskih sredstava općinama, odnosno Gradu Tuzla.


Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja
Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za 2018. godinu. Razvoj turističke djelatnosti u Tuzlanskom kantonu opredijeljen je na povezivanje jedinica lokalne samouprave, kantonalnih organa uprave, privatnih preduzetnika i kantonalne turističke zajednice s ciljem koordinacije aktivnosti koje provode pojedini učesnici u turizmu na jednom prostoru. U koordinirane aktivnosti Ministarstvo je nastojalo uvući i institucije kulture, javna preduzeća, udruženja i dr., s ciljem definisanja odgovarajućeg turističkog proizvoda, odnosno cjelovitije i sadržajnije turističke ponude koja bi potaknula bolju iskorištenost smještajnih objekata, duže zadržavanje gostiju na prostorima Tuzlanskog kantona i time proizvela značajnije ekonomske efekte koji bi za posljedicu imali profitabilniji rad pružaoca usluga.
U protekloj godini Ministarstvo je aktivno radilo na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona kroz provođenje pojačanih kontrola od strane nadležnih organa, te je provođen kontinuiran nadzor i kontrola rada stanica tehničkog pregleda na području Tuzlanskog kantona. Kroz Program utroška namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila Ministarstvo je putem Javnog poziva za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede sufinansiralo 19 projekata u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM. Menadžment Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla", Ministarstvo i Vlada Tuzlanskog kantona su toku 2018. godine posebnu pažnju posvetili aktivnostima na rekonstrukciji i proširenju putničkog terminala aerodroma (faza I i II). Vrijednost investicije je oko 6 miliona KM, a glavni cilj proširenje kapaciteta zgrade terminala zbog prijema sve većeg broja putnika, te konstantnog povećanja broja linija i baznih aviona koje opslužuje JP "Međunarodni aerodrom Tuzla”. Ukupna investiciona ulaganja u Međunarodni aerodrom Tuzla u 2018. godini iznosila su 3.570.270,00 KM (rekonstrukcija i dogradnja zgrade putničkog terminala sa pratećom infrastrukturom, izgradnja carinskog skladišta za avio gorivo i nabavka Aerodromske opreme). U 2018. godini sa JP "Međunarodni aerodrom Tuzla” prevezeno je ukupno 584.610 putnika, što je u odnosu na 2017. godinu više za 49.056 putnika (535.554).
Kada je u pitanju ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju cesta i cestovnih objekata koje finansira Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, za redovno održavanje cesta u 2018. godini izdvojeno je oko 2.100.000,00 KM, dok je za zimsko održavanje izdvojila oko 1.450.000,00 KM. U protekloj godini Direkcija, Ministarstvo, Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona su nastojali da iznađu najpovoljnija kreditna sredstva za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije postojeće mreže regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona. Kreditnim zaduženjem Direkcije osigurano je 19.100.000,00 KM, a u 2019. godini će se ponoviti postupak javne nabavke kreditnih sredstava u iznosu od 900.000,00 KM. Iz kreditnih sredstava Direkcija finansira ukupno 20 projekata. Realizacija pojedinih projekata koji se finansiraju iz kreditnog zaduženja je već počela, a planiraju se u potpunosti realizovati navedena kreditna sredstva u toku 2019. godine.
Kantonalna direkcija robnih rezervi je do 31.12.2017. godine bila samostalna upravna organizacija, a od 01.01.2018. prešla je u sastav Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. U protekloj godini uloženi su dodatni napori te je izvršena analiza dosadašnjeg rada, a već prvim aktivnostima Direkcija je obezbijedila znatno povoljnije uslove kada je u pitanju magacinski prostor za skladištenje robe iz robnih rezervi.

Usvojen izvještaj o radu Ministarstva privrede
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je tokom protekle godine realiziralo više programa kako bi kreiralo što povoljniji poslovni ambijent na području našeg kantona. U okviru Programa Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima, realizovane su aktivnosti vezane za arbitražni postupak pokrenut po tužbi kompanije Global Steel Holdings Limited London. Takođe je realizacijom pomenutog programa obezbijeđen je i pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za radnike "KHK" d.d. Lukavac i članove njihovih porodica. Ministarstvo je u 2018. godini, zajedno sa društvom "KHK" Lukavac, kao jednim od osnivača Global Ispat Koksna Industrija Lukavac (GIKIL), nastavilo sa aktivnostima na rješavanju veoma složenog stanja u tom društvu će se obavljat u narednom periodu.
U cilju poticaja privrednih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona, Ministarstvo je provelo aktivnosti na subvencioniranju dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja kantona, te je na taj način privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona omogućeno obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unapređenje poslovne aktivnosti. Zaključno sa 2018. godinom, privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, odobreno su zahtjevi za 72 korisnika kreditnih sredstva u ukupnom iznosu od 25.099.000,00 KM, te za 2018. godinu odobrena sredstva za subvencioniranje u iznosu od 416.464,97 KM.
U svrhu unapređenja regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, privlačenja stranih i domaćih investitora i stvaranja osnove za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata, Vlada Tuzlanskog kantona je tokom prošle godine donijela više pratećih podzakonskih akata, neophodnih za provedbu Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Sredinom godine, objavljen je i prvi Katalog potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva Tuzlanskog kantona 2018-2020 na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku koji sadrži pregled od 44 potencijalna projekta, čija procijenjena ukupna vrijednost iznosi blizu 340 miliona KM.
Ministarstvo privrede je u 2018. godini koordiniralo aktivnostima na pripremi nove projektne aplikacije u saradnji sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla (CRP), u okviru Drugog poziva EU/IPA Interreg Programa prekogranične saradnje HR-BiH-CG. Izabran je Prijedlog škola sa područja Tuzlanskog kantona za učešće u novom Projektu energetske obnove škola, dogovoreno i sufinansiranje Projekta za energetsku obnovu škola od strane Vlade Tuzlanskog kantona. Aplikacija u okviru Drugog poziva EU/IPA Interreg Programa prekogranične saradnje HR-BiH-CG je uspješno finalizirana i poslana u decembru 2018. godine.
Osim navedenog Ministarstvo je u 2018. godini realizovalo i druge programske aktivnosti koje su za cilj imale prije svega stvaranje što povoljnijeg poslovnog ambijenta za razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu.

Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva obrazovanja i nauke
Vlada je danas usvojila i izvještaj o radu Ministarstva obrazovanja i nauke. U izvještajnom periodu, proritet Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u oblasti obrazovanja bio je nastavak reformskih procesa na svim nivoima obrazovanja. U oblasti nauke prioritet je bio donošenje podzakonskih propisa utvrđenim Zakonom o naučno-istraživačkom radu, a u oblasti saobraćajne edukacije su bile aktivnosti na organiziranju i provođenju ispita za sticanje dozvole za vozače motornih vozila kao i sve aktivnosti koje unapređuju proces saobraćajne edukacije na području Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je intenzivno radilo na realizaciji projekata adaptacije i izgradnji školskih objekata, finansiran iz Budžeta TK, putem međunarodnog projekta INTERREG IPA i drugih izvora. Kroz program kapitalnih ulaganja, oko 2 miliona KM uloženo u rekonstrukcije, obnove i druge kapitalne investicije u obrazovnim ustanovama u našem kantonu, a kroz IPA INTERREG projekat "Pametne škole", okončana je rekonstrukcija i otvorene su tri prve pametne škole u našem kantonu. U 2018. godini nastavljene su i aktivnosti na uređenju studentskih domova u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli, a sve u cilju poboljšanja uslova boravka i smještaja studenata. Posebno treba istaknuti da je Ministarstvo, uz podršku Vlade, Ministarstva zdravstva i UKC Tuzla, osiguralo izvođenje nastave za učenike koji se nalaze na na bolničkom liječenju. S ciljem praćenja učeničkih rezultata i postignuća, u saradnji sa Pedagoškim zavodom, realizirana je eksterna matura za učenike osnovnih škola, eksterna matura za učenike opće gimnazije, te po prvi puta izvršeno je eksterno testiranje učenika tehničkih srednjih škola. U saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje izvršeno je testiranje učeničkih postignuća PISA 2018., te su izvršene odgovarajuće pripreme za testiranje učeničkih postignuća TIMSS 2019. Također, u 2018. godini Ministarstvo je intenzivno radilo na subvencioniranju troškova smještaja i ishrane studenata smještenim u studentskim centrima u BiH, povratu studentskih kredita i zdravstvenom osiguranju učenika i studenata koji pravo na zdravstvenom osiguranje nemaju po drugom osnovu.

Usvojen Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. U protekloj godini Pedagoški zavod je zaokružio prvo poglavlje višegodišnjeg rada na kontinuiranom poboljšanju i primjeni nastavnih planova i programa. U decembru 2018.godine Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BIH je objavila zajedničku jezgru nastavnih planova i programa za predškolski odgoj i obrazovanje (ZJNPP), zajedničku jezgru nastavnih planova i programa definisanu na ishodima učenja za osam odgojno-obrazovnih područja te smjernice za implementaciju ZJNPP za kroskurikuralno i međupredmetno područje definisano na ishodima učenja. Aktivnosti koje se prirodno nadovezuju na pomenute jesu izrada konačnog prijedloga Predmetnih kurikuluma (NPP-a) utemeljenih na ciljevima i ishodima učenja ZJNPP, te obuka nastavnika i menadžmenta škola u što kvalitetnijoj primjeni nastavnih planova i programa i izrada nove odnosno prilagodba postojeće zakonske legislative i prateće dokumentacije. Realizovan je planirani broj obuka zaposlenika u odgojno - obrazovnim ustanovama u trećoj godini realizacije Strateškog plana. Važno je istaći da je radeći u partnerstvu kroz projekte na državnom nivou došlo do dokumenata kao što su standardi za nastavničku profesiju, u saradnji sa APOSO i ETF-om, a od aprila 2017. godine i tokom 2018. godine rađeno je na akreditaciji Kataloga obuke. Nadalje razvijen je sistem mrežnog učenja, kako bi poboljšali sistem praćenja i evaluacije rada odgojno - obrazvnih ustanova/institucija. U ovom izvještajnom periodu Pedagoški zavod je aktivno radio na razvijanju i unapređenju procedura evaluacije odgojno - obrazovnih ustanova/ institucija kroz izradu: instrumenata za procjenu spremnosti djece za polazak u školu, dopune uputstva za provođenje eksterne mature za osnovne škole, objavljivanjem inoviranog Kataloga za eksternu maturu osnovne škole i instrumentima na bazi ishoda koji su omogućavali samoevaluaciju kao i eksternu evaluaciju, općeg nadzora kroz vrednovanje. Pedagoški zavod započeo je i sa pripremama provođenja eksterne mature za učenike završnih razreda srednjih tehničkih škola, tako da će se nastaviti sa probnim testiranjem i u 2018. godini, što uz ekesternu maturu u osnovnim školama i eksternu maturu za opće gimnazijie predstavlja znatno povećan obim poslova uz isti broj izvršilaca – kako stručnih savjetnika za obrazovanje, tako i ostalih zaposlenika.

Usvojen Izvještaj o radu Odgojnog centra
Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je, prihvatila i Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2018. godine. Tokom 2018. godine JU Odgojni centar je prihvatilo i aktivno radio sa 34 maloljetnika. U ovom periodu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona je zaprimio ukupno 19 pravosnažnih rješenja nadležnih sudova kojim se maloljetnici upućuju u Odgojni centar na izvršenje krivične sankcije, a u okviru rada odjela dijagnostike i opservacije bilo je uključeno 15 maloljetnika. U skladu s tim u Centru su izvršavane odgojna mjera upućivanja u odgojni centar u kojem se vrši dijagnostika i opservacija maloljetnih učinilaca krivičnog djela tokom sudskog postupka prema naredbi tužilaštva ili suda, te se obezbjeđuje prihvat i privremeni smještaj maloljetnih učinilaca krivičnih djela tokom pripremnog postupka, na način propisan zakonom kojim se reguliše izricanje i izvršenje ove disciplinske mjere, kao i stručni dijagnostičko – opservacioni tretman maloljetnika sa izraženim poremećajima u ponašanju, u cilju otkrivanja i procjene uzroka i intenziteta poremećaja koji su doveli do toga, kao i poduzimanje adekvatnog tretmana za suzbijanje takvog ponašanja. Na kraju, treba istaknuti da JU Odgojni centar TK od osnivanja u potpunosti opravdava svoju svrhu jer izvršenjem krivičnih sankcija prema maloljetnicima, dijanostičko-opservacionim tretmanima kao i prevencijom maloljetničke delinkvencije prema djeci i maloljetnicima pruža se zaštita, briga, pomoć i nadzor, kao i osiguranjem općeg i stručnog osposobljavanja, utiče na razvoj i jačanje lične odgovornosti maloljetnika, osigura odgoj i njegov pravilan razvoj, kako bi se osiguralo ponovno uključivanje maloljetnika u društvenu zajednicu. Važno je dodati i da je JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona jedan od nosilaca aktivnosti provođenja Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona.

(tuzlarije.net - Odjeljenje za informisanje Vlade TK)               

 FOTO: Simpsonovi, Family Guy, Futurama...
28 puta kada su crtani filmovi predvidjeli budućnost
Osnivač Huaweija:
"Američke kompanije nisu krive, moraju se pridržavati zakona"
SAD spremao nuklearni otpad u kupolu usred Tihog oceana
Sada je kupola počela da se raspada

24.05.2019. u 08:49
Najava premijere ˝Kako sačuvati Ivicu i Maricu˝


TuzlarijeU okviru projekta „Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja“ kojeg već treću godinu implementira Udruženje „Vive Žene“ u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle, a finansira Evropska unija, premijerno se izvodi premijerno predstava „Kako sačuvati Ivicu i Maricu“

OPŠIRNIJE


24.05.2019. u 00:10
Dogodilo se u Tuzli na današnji dan


TuzlarijeTuzlarije su na netu od 2001. godine. Gotovo sve što je objavljivano sačuvano je u nekom obliku, stvorene su bogate arhive i tekstova i slika. Podaci iz rubrike "Vijesti iz Tuzle" prikupljaju se u bazi podataka od 2003. godine. Vjerujemo da će mnogim čitaocima biti zanimljivo da pogledaju šta je to u Tuzli bilo aktuelno na današnji dan desetak godina ranije.

OPŠIRNIJE


24.05.2019. u 00:07 Broj citanja: 668
Najnovije vijesti iz svijeta


Tuzlarije

OPŠIRNIJE


24.05.2019. u 00:05 Broj citanja: 453
Svaštarije


Tuzlarije

OPŠIRNIJE


23.05.2019. u 21:26
NSBiH / Potvrđeno: Sloboda dobila licencu za Premijer ligu


TuzlarijeNa osnovu dostavljenih izvještaja, relevantne dokumentacije klubova-aplikanata i provedene procedure u skladu sa odredbama pravilnika o licenciranju za takmičenja Premijer lige BiH i UEFA u sezoni 2019/2020. godina, Drugostepena komisija NSBiH je dozvolila Slobodi nastup u Premijer ligi naredne sezone.

OPŠIRNIJE


23.05.2019. u 20:59 Broj citanja: 607
Priča Omera Ć. Ibrahimagića: Trebala je biti katarza


Kombi klizi cestom prema bijelom Bišću. Nestrpljivi smo. Jedva čekamo da vidimo Unu, da dušu napojimo, oči da nahranimo. Na ravnici pored Prijedora se zapričamo i ja, gotovo po navici, nehajno probijem zvučni zid. Zaustavi nas policijska patrola, nešto niže, dolje na malom proširenju, u zavjetrini. Legitimišu me, prijete meraklijski, uz znalački osmijeh

OPŠIRNIJEOSTALE VIJESTI
Traže da se hitno izvrši provjera navoda o korupciji: VSTV podržao Tegeltiju, Tužilaštvo BiH formiralo predmet

VIDEO: 180. sjednica Vlade Federacije BiH: Ministri utvrdili Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca

Podnesena tužba protiv menadžmenta firme: Konaković i Mandić: Milionske štete nanesene \'Radu\'

Bez postignutog kompromisa: Roditelji učenika Centra Vladimir Nazor razgovarali sa ministricom

Osam osoba se vodi kao nestalo: U prevrtanju broda u Kini poginulo deset osoba

“Wellcome Trust“ pokrenuo program vrijedan 80 miliona funti: WHO želi smanjiti broj smrtnih slučajeva od ugriza zmija

Slučaj \'Planinska\': Vrhovni sud obrazložio povećanje kazne Sanaderu

Predstavljen kao posljednja prilika za izlazak iz krize: Britanska vlada odložila glasanje o Brexitu u parlamentu

FOTO: Simpsonovi, Family Guy, Futurama...: 28 puta kada su crtani filmovi predvidjeli budućnost

SpaceX lansirao 60 satelita u jednom danu
Trump: Huawei je opasnost, ali poslužit će za pregovore s Kinom
Azijske burze pale na najniže razine u četiri mjeseca
Privremeno blokirana rezidencija Therese May zbog dojave o sumnjivom paketu
Bugarska i Grčka dobavljat će plin iz Azerbajdžana
Wall Street pao više od 1 posto
SAD objavio 17 optužnica protiv Assangea
Pentagon razmišlja o slanju dodatnih vojnika na Bliski istok
Ankete: Francuska ekstremna desnica vodi pred europske izbore
Mađarski ministar optužuje zapad Europe i brani upotrebu Huaweija
Ukrajinski predsjednik predlaže anketu o tome kako pregovarati s Rusijom
Osnivača Huaweija pitali što će biti s mobitelima u Europi: "Bit će posljedica"
Trump vojsci odobrio nove mlažnjake F-35
Novi ukrajinski predsjednik tri dana nakon stupanja na dužnost: "Šokiran sam"
Odgođeno širenje OECD-a, Hrvatska još neće ući
Svjetski školarci sutra opet prosvjeduju za klimu, očekuje ih se više od milijun
MMF: Američko-kineski trgovinski rat štetit će potrošačima u obje zemlje
Švedska televizija objavila reportažu o propasti Hrvatske: "Ovdje nema života"
Bosch varao na testovima o štetnim plinovima, mora platiti 90 milijuna eura
Interpol spasio pedesetero zlostavljane djece
SVAŠTARIJE

U prevrtanju broda u Kini poginulo deset osoba

WHO želi smanjiti broj smrtnih slučajeva od ugriza zmija

Identifikovan i uhapšen vozač koji je udario u policijsko vozilo

VIDEO Fordov robot koji dostavlja pakete hoda kao čovjek

Nova humanitarna kriza u Somaliji: Milijun djece će zbog suše patiti od gladi

Najdugovječniji njemački gradonačelnik odlazi u mirovinu

Mobilni operateri u Europi i Aziji otkazuju narudžbe Huaweijevih mobitela

Huawei bi kroz godinu dana mogao predstaviti vlastiti operativni sustav

Otkrivena nova podvodna erupcija: Zaljuljala je cijeli svijet i stvorila vulkan

Kineske zrakoplovne kompanije traže odštetu od Boeinga