TUZLARIJE - VIJESTI

20.02.2019. u 09:08 Broj citanja: 347
Jučer održana 48. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona
Usvojeni izvještaji o radu više ministarstava, Pedagoškog zavoda i Odgojnog centra

Na jučer održanoj 48. redovnoj sjednici Vlada je razmatrale izvještaje o radu više ministarstava, te Pedagoškog zavoda i Odgojnog centra. Svi izvještaji su ocijenjeni pozitivno i usvojeni.

Tuzlarije

Zgrada Vlade TK


Usvojen izvještaj o radu Ministarstva pravosuđa i uprave
Tokom protekle godine, Ministarstvo je poduzelo niz aktivnosti od kojih su najznačajnije potpisivanje Protokola između Federalnog ministarstva pravde i Ministarstva pravosuđa i uprave TK o regulisanju obaveza iz Sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja i Ugovor o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja potpisan sa JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac. Sporazumom je riješeno pitanje smještaja lica kojima je izrečena mjera prisilnog smještaja u psihijatrijsku zdravstvenu ustanovu, a koja su do 23.03.2018.godine bili smješteni u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli. Kada su u pitanju kapitalne investicije, u pravosudne objekte je uloženo oko 405.000 KM, a najznačajniji projekti su rekonstrukcija objekta u krugu Kampusa Univerziteta u Tuzli – čime je riješen problem smještaja arhive pravosudnih institucija na području Tuzlanskog kantona i nabavka polica za smještaj arhive. Nabavljen je namještaj i računarska opreme za novoosnovani Općinski sud u Srebreniku, čime su osigurani uslovi za početak rada Suda. Vršilac dužnosti predsjednika Općinskog suda u Srebreniku preuzeo je dužnost 12.11.2018.godine, a sudije 01.12.2018.godine. Također, izdvojena su neophodna finansijska sredstva za zaštitu/izmještanje elektroenergetskih objekata, što je bio jedan od preduslova za uklanjanja postojećeg objekta "Doma Armije" i izgradnju nove zgrade za potrebe Općinskog suda u Tuzli. Radovi na uklanjanju postojećeg objekta i izgradnji nove zgrade za potrebe Općinskog suda u Tuzli započeli su 01.03.2018.godine, a završetak radova planiran je za 2019.godinu. Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona bilo je i obrađivač nekoliko zakona, od kojih je najznačajniji Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o izvršenju sankcija kojim su uvrštene pogodnosti za maloljetnike smještene u JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Pogodnosti se ogledaju proširenom pravu na prijem posjeta, slobodne izlaske iz Odgojnog centra u grad, ogranizovane posjete sportskim, kulturnim i drugim prikladnim događajima van Odgojnog centra, posjete porodici, srodnicima ili drugim bliskim osobama za vrijeme vikenda i praznika, dodatna odsustva iz Odgojnog centra do 5 dana.

Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice
Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za period 01.01.- 31.12.2018. godine. Kada su u pitanju programske aktivnosti Ministarstva u 2018.godini, je donesen Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina. Razlog donošenja navedenog Zakona je taj što je kao nulto stanje za legalizaciju usvojen "Ortofoto" snimak iz 2018 godine. Donesen je Prostorni plan područja posebnih obilježja dijela Slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016. do 2036. godine, a kada se radi o izradi Izmjenama i dopunama Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005. – 2025. godine, nakan usvajanja Prostorne osnove Izmjena i dopuna Prostornog plana od strane Savjeta prostornog plana, krajem 2017. godine, tokom 2018. provedene su sve aktivnosti vezane za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga ovog planskog dokumenta. U oblasti zaštite okolice i prirode donesen je Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2018. godinu, te je usvojen Registar emisija u zrak i kategorizacija kvaliteta zraka za područje Tuzlanskog kantona. Registar emisija predstavlja teritorijalnu raspodjelu emisija date zagađujuće materije, bilo svih tipova izvora zagađivanja, bilo jednog tipa izvora. Kada je u pitanju finansiranje projekata iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice, dodijeljena su namjenska sredstava iz ekoloških naknada za trinaest općina i grad Tuzlu TK za 2018. godinu u iznosu od 1.094.766,87 KM, kao i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada po javnom konkursu za javna preduzeća u iznosu od 299.996,95 KM. Završeni su postupci javnih nabavki i projekti po Akcionom planu energijske efikasnosti javnih objekata na području TK za 2018. godinu. Za objekte osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih ustanova, sportske dvorane, projekat uređenja igrališta u OŠ Safet-beg Bašagić Gradačac, objekte policije i suda (ukupno 22 objekta) dodijeljeno je ukupno 1.499.965,35 KM. Završeni su i postupci javnih nabavki i projekti za izgradnju energijski efikasne javne rasvjete u Srebeniku, Banovićima, Živinicama i Sapni u iznosu od 389.423,62 KM, a započelo se i sa izradom tenderske dokumentacije za pokretanje postupka javnih nabavki u cilju izbora nosioca izrade Regulacionog plana lokaliteta Zlača, Regulacionog plana lokaliteta Muška voda, Urbanističkog projekata lokaliteta Djevojačka pećina, što su 3 detaljna planska dokumenata utvrđena Prostornim planom područja posebnih obilježja zaštićeni pejzaž "Konjuh" za period 2010-2030. godine.

Usvojen izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2018. godini. Kako se u Izvještaju navodi Ministarstvo je tokom protekle godine provodilo aktinosti na provođenju zakona i utvrđene politike u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva i ribarstva, vodoprivrede, šumarstva, lovstva i drvne industrije, te u tom cilju izradilo izvještaje, programe, informacije, odluke i druga dokumenta, u skladu sa Programom rada Ministarstva. U skladu sa nadležnostima koje proizilaze iz zakona i podzakonskih propisa, vršen je nadzor nad radom JP "Šume Tuzlanskog kantona" D.D. Kladanj i JP za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" D.D. Tuzla, te JU "Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla. Razmatrani su materijali od značaja za poslovanje navedenih preduzeća, pregledani su planovi i izvještaji o poslovanju, učestvovalo se u radu skupština dioničara ispred državnog kapitala, te kontinuirano surađivalo sa predstavnicima državnog kapitala u upravnom i nadzornim odborima, odnosno sa upravama preduzeća i ustanove. Realizacijom Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.godini je obezbijeđeno za 500.000 KM više sredstva u odnosu na iznos iz prethodne godine, a ujedno za većinu proizvodnji su povećani iznosi sredstava po jedinici proizvoda. Realizaciom Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za 2018.godinu su obezbijeđena sredstva za vakcinaciju protiv bedrenice što sprečava širenje ove bolesti i možemo reći da je ova mjera uspješno realizovana, jer nesmijemo zaboraviti činjenicu da je Tuzlanski kanton "distriktno područje". Kroz ovaj program su obezbijeđena sredstva i za vakcinaciju protiv svinjske kuge, kao i sredstva za naknadu za eutanizirane životinje, sredstva za provođenje mjera po nalogu Kantonalne veterinarske inspekcije i sredstva za troškove eutanazije. Sve aktivnosti su provedene u skladu sa programom i može se konstatovati da se blagovremeno reagovalo na svaku pojavu zarazne bolesti koja se pojavila u smislu neškodljivog uklanjanja zaraženih životinja. Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini osigurao je 6,2 miliona KM, za projekte od općinskog, odnosno gradskog značaja. Od ovog iznosa na zaštitne vodne objekte odnosise oko 1,7 milona KM, vodne objekte za korištenje voda (vodosnadbijevanje) 3,7 miliona KM i 740 000,00 KM na vodne objekte za zaštitu voda (kanalizacija). Trenutno je u toku realizacija Programa, što podrazumjeva aktivnosti od strane općina, odnosno Grada Tuzla na obavljanju procedura javnih nabavki i zaključenja ugovora o izvođenju radova ili vršenju usluga, nakon čega Ministarstvo vrši transfere finansijskih sredstava općinama, odnosno Gradu Tuzla.


Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja
Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za 2018. godinu. Razvoj turističke djelatnosti u Tuzlanskom kantonu opredijeljen je na povezivanje jedinica lokalne samouprave, kantonalnih organa uprave, privatnih preduzetnika i kantonalne turističke zajednice s ciljem koordinacije aktivnosti koje provode pojedini učesnici u turizmu na jednom prostoru. U koordinirane aktivnosti Ministarstvo je nastojalo uvući i institucije kulture, javna preduzeća, udruženja i dr., s ciljem definisanja odgovarajućeg turističkog proizvoda, odnosno cjelovitije i sadržajnije turističke ponude koja bi potaknula bolju iskorištenost smještajnih objekata, duže zadržavanje gostiju na prostorima Tuzlanskog kantona i time proizvela značajnije ekonomske efekte koji bi za posljedicu imali profitabilniji rad pružaoca usluga.
U protekloj godini Ministarstvo je aktivno radilo na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona kroz provođenje pojačanih kontrola od strane nadležnih organa, te je provođen kontinuiran nadzor i kontrola rada stanica tehničkog pregleda na području Tuzlanskog kantona. Kroz Program utroška namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila Ministarstvo je putem Javnog poziva za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede sufinansiralo 19 projekata u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM. Menadžment Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla", Ministarstvo i Vlada Tuzlanskog kantona su toku 2018. godine posebnu pažnju posvetili aktivnostima na rekonstrukciji i proširenju putničkog terminala aerodroma (faza I i II). Vrijednost investicije je oko 6 miliona KM, a glavni cilj proširenje kapaciteta zgrade terminala zbog prijema sve većeg broja putnika, te konstantnog povećanja broja linija i baznih aviona koje opslužuje JP "Međunarodni aerodrom Tuzla”. Ukupna investiciona ulaganja u Međunarodni aerodrom Tuzla u 2018. godini iznosila su 3.570.270,00 KM (rekonstrukcija i dogradnja zgrade putničkog terminala sa pratećom infrastrukturom, izgradnja carinskog skladišta za avio gorivo i nabavka Aerodromske opreme). U 2018. godini sa JP "Međunarodni aerodrom Tuzla” prevezeno je ukupno 584.610 putnika, što je u odnosu na 2017. godinu više za 49.056 putnika (535.554).
Kada je u pitanju ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju cesta i cestovnih objekata koje finansira Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, za redovno održavanje cesta u 2018. godini izdvojeno je oko 2.100.000,00 KM, dok je za zimsko održavanje izdvojila oko 1.450.000,00 KM. U protekloj godini Direkcija, Ministarstvo, Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona su nastojali da iznađu najpovoljnija kreditna sredstva za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije postojeće mreže regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona. Kreditnim zaduženjem Direkcije osigurano je 19.100.000,00 KM, a u 2019. godini će se ponoviti postupak javne nabavke kreditnih sredstava u iznosu od 900.000,00 KM. Iz kreditnih sredstava Direkcija finansira ukupno 20 projekata. Realizacija pojedinih projekata koji se finansiraju iz kreditnog zaduženja je već počela, a planiraju se u potpunosti realizovati navedena kreditna sredstva u toku 2019. godine.
Kantonalna direkcija robnih rezervi je do 31.12.2017. godine bila samostalna upravna organizacija, a od 01.01.2018. prešla je u sastav Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. U protekloj godini uloženi su dodatni napori te je izvršena analiza dosadašnjeg rada, a već prvim aktivnostima Direkcija je obezbijedila znatno povoljnije uslove kada je u pitanju magacinski prostor za skladištenje robe iz robnih rezervi.

Usvojen izvještaj o radu Ministarstva privrede
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je tokom protekle godine realiziralo više programa kako bi kreiralo što povoljniji poslovni ambijent na području našeg kantona. U okviru Programa Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima, realizovane su aktivnosti vezane za arbitražni postupak pokrenut po tužbi kompanije Global Steel Holdings Limited London. Takođe je realizacijom pomenutog programa obezbijeđen je i pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za radnike "KHK" d.d. Lukavac i članove njihovih porodica. Ministarstvo je u 2018. godini, zajedno sa društvom "KHK" Lukavac, kao jednim od osnivača Global Ispat Koksna Industrija Lukavac (GIKIL), nastavilo sa aktivnostima na rješavanju veoma složenog stanja u tom društvu će se obavljat u narednom periodu.
U cilju poticaja privrednih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona, Ministarstvo je provelo aktivnosti na subvencioniranju dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja kantona, te je na taj način privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona omogućeno obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unapređenje poslovne aktivnosti. Zaključno sa 2018. godinom, privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, odobreno su zahtjevi za 72 korisnika kreditnih sredstva u ukupnom iznosu od 25.099.000,00 KM, te za 2018. godinu odobrena sredstva za subvencioniranje u iznosu od 416.464,97 KM.
U svrhu unapređenja regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, privlačenja stranih i domaćih investitora i stvaranja osnove za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata, Vlada Tuzlanskog kantona je tokom prošle godine donijela više pratećih podzakonskih akata, neophodnih za provedbu Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Sredinom godine, objavljen je i prvi Katalog potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva Tuzlanskog kantona 2018-2020 na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku koji sadrži pregled od 44 potencijalna projekta, čija procijenjena ukupna vrijednost iznosi blizu 340 miliona KM.
Ministarstvo privrede je u 2018. godini koordiniralo aktivnostima na pripremi nove projektne aplikacije u saradnji sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla (CRP), u okviru Drugog poziva EU/IPA Interreg Programa prekogranične saradnje HR-BiH-CG. Izabran je Prijedlog škola sa područja Tuzlanskog kantona za učešće u novom Projektu energetske obnove škola, dogovoreno i sufinansiranje Projekta za energetsku obnovu škola od strane Vlade Tuzlanskog kantona. Aplikacija u okviru Drugog poziva EU/IPA Interreg Programa prekogranične saradnje HR-BiH-CG je uspješno finalizirana i poslana u decembru 2018. godine.
Osim navedenog Ministarstvo je u 2018. godini realizovalo i druge programske aktivnosti koje su za cilj imale prije svega stvaranje što povoljnijeg poslovnog ambijenta za razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu.

Usvojen Izvještaj o radu Ministarstva obrazovanja i nauke
Vlada je danas usvojila i izvještaj o radu Ministarstva obrazovanja i nauke. U izvještajnom periodu, proritet Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u oblasti obrazovanja bio je nastavak reformskih procesa na svim nivoima obrazovanja. U oblasti nauke prioritet je bio donošenje podzakonskih propisa utvrđenim Zakonom o naučno-istraživačkom radu, a u oblasti saobraćajne edukacije su bile aktivnosti na organiziranju i provođenju ispita za sticanje dozvole za vozače motornih vozila kao i sve aktivnosti koje unapređuju proces saobraćajne edukacije na području Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je intenzivno radilo na realizaciji projekata adaptacije i izgradnji školskih objekata, finansiran iz Budžeta TK, putem međunarodnog projekta INTERREG IPA i drugih izvora. Kroz program kapitalnih ulaganja, oko 2 miliona KM uloženo u rekonstrukcije, obnove i druge kapitalne investicije u obrazovnim ustanovama u našem kantonu, a kroz IPA INTERREG projekat "Pametne škole", okončana je rekonstrukcija i otvorene su tri prve pametne škole u našem kantonu. U 2018. godini nastavljene su i aktivnosti na uređenju studentskih domova u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli, a sve u cilju poboljšanja uslova boravka i smještaja studenata. Posebno treba istaknuti da je Ministarstvo, uz podršku Vlade, Ministarstva zdravstva i UKC Tuzla, osiguralo izvođenje nastave za učenike koji se nalaze na na bolničkom liječenju. S ciljem praćenja učeničkih rezultata i postignuća, u saradnji sa Pedagoškim zavodom, realizirana je eksterna matura za učenike osnovnih škola, eksterna matura za učenike opće gimnazije, te po prvi puta izvršeno je eksterno testiranje učenika tehničkih srednjih škola. U saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje izvršeno je testiranje učeničkih postignuća PISA 2018., te su izvršene odgovarajuće pripreme za testiranje učeničkih postignuća TIMSS 2019. Također, u 2018. godini Ministarstvo je intenzivno radilo na subvencioniranju troškova smještaja i ishrane studenata smještenim u studentskim centrima u BiH, povratu studentskih kredita i zdravstvenom osiguranju učenika i studenata koji pravo na zdravstvenom osiguranje nemaju po drugom osnovu.

Usvojen Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda
Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. U protekloj godini Pedagoški zavod je zaokružio prvo poglavlje višegodišnjeg rada na kontinuiranom poboljšanju i primjeni nastavnih planova i programa. U decembru 2018.godine Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BIH je objavila zajedničku jezgru nastavnih planova i programa za predškolski odgoj i obrazovanje (ZJNPP), zajedničku jezgru nastavnih planova i programa definisanu na ishodima učenja za osam odgojno-obrazovnih područja te smjernice za implementaciju ZJNPP za kroskurikuralno i međupredmetno područje definisano na ishodima učenja. Aktivnosti koje se prirodno nadovezuju na pomenute jesu izrada konačnog prijedloga Predmetnih kurikuluma (NPP-a) utemeljenih na ciljevima i ishodima učenja ZJNPP, te obuka nastavnika i menadžmenta škola u što kvalitetnijoj primjeni nastavnih planova i programa i izrada nove odnosno prilagodba postojeće zakonske legislative i prateće dokumentacije. Realizovan je planirani broj obuka zaposlenika u odgojno - obrazovnim ustanovama u trećoj godini realizacije Strateškog plana. Važno je istaći da je radeći u partnerstvu kroz projekte na državnom nivou došlo do dokumenata kao što su standardi za nastavničku profesiju, u saradnji sa APOSO i ETF-om, a od aprila 2017. godine i tokom 2018. godine rađeno je na akreditaciji Kataloga obuke. Nadalje razvijen je sistem mrežnog učenja, kako bi poboljšali sistem praćenja i evaluacije rada odgojno - obrazvnih ustanova/institucija. U ovom izvještajnom periodu Pedagoški zavod je aktivno radio na razvijanju i unapređenju procedura evaluacije odgojno - obrazovnih ustanova/ institucija kroz izradu: instrumenata za procjenu spremnosti djece za polazak u školu, dopune uputstva za provođenje eksterne mature za osnovne škole, objavljivanjem inoviranog Kataloga za eksternu maturu osnovne škole i instrumentima na bazi ishoda koji su omogućavali samoevaluaciju kao i eksternu evaluaciju, općeg nadzora kroz vrednovanje. Pedagoški zavod započeo je i sa pripremama provođenja eksterne mature za učenike završnih razreda srednjih tehničkih škola, tako da će se nastaviti sa probnim testiranjem i u 2018. godini, što uz ekesternu maturu u osnovnim školama i eksternu maturu za opće gimnazijie predstavlja znatno povećan obim poslova uz isti broj izvršilaca – kako stručnih savjetnika za obrazovanje, tako i ostalih zaposlenika.

Usvojen Izvještaj o radu Odgojnog centra
Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je, prihvatila i Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2018. godine. Tokom 2018. godine JU Odgojni centar je prihvatilo i aktivno radio sa 34 maloljetnika. U ovom periodu JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona je zaprimio ukupno 19 pravosnažnih rješenja nadležnih sudova kojim se maloljetnici upućuju u Odgojni centar na izvršenje krivične sankcije, a u okviru rada odjela dijagnostike i opservacije bilo je uključeno 15 maloljetnika. U skladu s tim u Centru su izvršavane odgojna mjera upućivanja u odgojni centar u kojem se vrši dijagnostika i opservacija maloljetnih učinilaca krivičnog djela tokom sudskog postupka prema naredbi tužilaštva ili suda, te se obezbjeđuje prihvat i privremeni smještaj maloljetnih učinilaca krivičnih djela tokom pripremnog postupka, na način propisan zakonom kojim se reguliše izricanje i izvršenje ove disciplinske mjere, kao i stručni dijagnostičko – opservacioni tretman maloljetnika sa izraženim poremećajima u ponašanju, u cilju otkrivanja i procjene uzroka i intenziteta poremećaja koji su doveli do toga, kao i poduzimanje adekvatnog tretmana za suzbijanje takvog ponašanja. Na kraju, treba istaknuti da JU Odgojni centar TK od osnivanja u potpunosti opravdava svoju svrhu jer izvršenjem krivičnih sankcija prema maloljetnicima, dijanostičko-opservacionim tretmanima kao i prevencijom maloljetničke delinkvencije prema djeci i maloljetnicima pruža se zaštita, briga, pomoć i nadzor, kao i osiguranjem općeg i stručnog osposobljavanja, utiče na razvoj i jačanje lične odgovornosti maloljetnika, osigura odgoj i njegov pravilan razvoj, kako bi se osiguralo ponovno uključivanje maloljetnika u društvenu zajednicu. Važno je dodati i da je JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona jedan od nosilaca aktivnosti provođenja Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona.

(tuzlarije.net - Odjeljenje za informisanje Vlade TK)               

 FOTO: Oblikovanje percepcije oružanog sukoba
Ženski ratni fotografi na prvoj liniji
Objavljeni rezultati velike istrage:
Trump nije bio u dosluhu s Rusima
Filmske zanimljivosti:
35 poznatih improvizovanih filmskih scena

25.03.2019. u 10:41
Behram-begova medresa:
Najava debate za učenike srednjih škola


Behram-begova medresa u utorak, 26. marta, organizuje debatu učenika srednjih škola o temi "Dijalogom ka boljem društvu".
Svečano otvaranje je u 10,00 sati, a završna sesija počinje u 13,30 sati.

OPŠIRNIJE


25.03.2019. u 10:19
Na Jezičko - književnoj olimpijadi više od 200 učenika iz 36 škola sa područja TK


Takmičenje su zajedno otvorili Sadmir Delić, predstavnik Richmond Park Međunarodne škole Tuzla i gospodin Mirsudin Pačariz, direktor JU OŠ "Brčanska Malta". Takmičenje je organizirano u četiri kategorije i to: esej, debata, recital i kratki film.

OPŠIRNIJE


25.03.2019. u 10:05
Ekipa UKC- a pobjednik malonogometnog turnira u Mostaru


U okviru obilježavanja dana Kliničke bolnice "Safet Mujić" Mostar od 22. do 24. marta 2019. godine odigran je malonogometni turnir na kome su učešće uzele ekipe Kliničkih centara, bolnica i Domova zdravlja iz cijele Bosne i Hercegovine. Na ovom turniru učešće je uzela i malonogometna ekipa UKC-a Tuzla

OPŠIRNIJE


25.03.2019. u 09:41
Plan dobrovoljnog darivanja krvi od 26. do 28. marta:
Ako niste dobrovoljni davalac, razmislite, možda je vrijeme da to postanete


Ako niste do sada dobrovoljno darivali krv, razmislite, možda je vrijeme da to uradite. Ne čekajte da Vama ili Vašem bližnjem zatreba krv! Darivanjem pomažete u ostvarenju cilja da krv čeka bolesnika, a ne obrnuto!

OPŠIRNIJE


25.03.2019. u 09:19
Izvještaj Kantonalnog operativnog centra Civilne zaštite:
Za 24 sata gašeno 19 požara


TuzlarijePrema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u proteklih 24 sata vatrogasne jedinice imale su 19 intervencije na gašenju požara.

OPŠIRNIJE


25.03.2019. u 09:04
Takmičenje u streljaštvu u Trebinju:
Drugo mjesto za mušku ekipu SIK-a Tuzla


Tuzlarije
Strelci Streljačkog invalidskog kluba Tuzla ekipno su osvojili 2. mjesto u muškoj konkurenciji na izuzetno kvalitetnom takmičenju u streljaštvu pod nazivom XII - "Handicap Fest" koji je održan u Trebinju 24.03.2019.godine u organizaciji SK "LEOTAR - RVI" Trebinje.

OPŠIRNIJEOSTALE VIJESTI
Problem lokacije Trgovske gore: Danas konferencija o problemu odlaganja radioaktivnog otpada

Treća sjednica Zajedničkog UOBiH i UN-a: O napretku u implementaciji Agende 2030.

Početkom godine: DORH pokrenuo još jednu istragu o Agrokoru

Žele utvrditi kako je došlo do takvog napada: Ardern naredila istragu napada u Christchurchu na najvišem nivou

Prvi tajlandski izbori nakon državnog udara 2014.: Stranka vojne hunte osvojila najviše glasova, ali ne i mandata

Kuća pogođena raketom,sedam ljudi povrijeđeno: Netanyahu skraćuje posjetu zbog raketnog napada iz Gaze

U nazočnosti premijera Netanyahua: Trump će danas potpisati dokument o Golanskoj visoravni

Trump o oslobađajućem izvješću: \'Sramota da sam kroz to morao proći!\'

FOTO: Oblikovanje percepcije oružanog sukoba: Ženski ratni fotografi na prvoj liniji

Australiju u proteklih 48 sati pogodila dva ciklona
Boeing poziva pilote i regulatore na sastanak, moguć je povratak letova MAX 737
Analiza izvješća: Trumpu porasle šanse za pobjedu na sljedećim izborima
VIDEO Raketom iz Gaze pogođena kuća kod Tel Aviva, sedmero ozlijeđenih
Opasan zatvorenik u bijegu: U cijeloj Europi tragaju za Danielom Vojnovićem
Provojna stranka osvojila izbore u Tajlandu
FOTO U britanski zatvor krijumčarili drogu u mrtvim štakorima
Misterij napuštene djevojčice riješen DNK testom nakon 80 godina
Analiza CNN-a: Moskva je već počela likovati
Amerikanci najviše vjeruju medicinskim sestrama
Telegraph: May nudi indikativne glasove oko Brexita
Trumpov odvjetnik: Izvješće o velikoj istrazi je bolje nego što sam očekivao
Više od 4 milijuna potpisa protiv Brexita, peticiju podržale i slavne osobe
Petomjesečna beba u Italiji preminula nakon obrezivanja izvedenog kod kuće
Trump u prvoj reakciji tvrdi da je potpuno oslobođen svih optužbi
Objavljeni rezultati velike istrage: Trump nije bio u dosluhu s Rusima
Otkrivena nacistička prošlost jedne od najbogatijih njemačkih obitelji
Objava neslužbenih rezultata izbora u Tajlandu odgođena do ponedjeljka
Ruski avioni s vojnicima sletjeli u Venezuelu. Nitko ne govori zašto
Jedna osoba s norveškog kruzera teško je ozlijeđena: "Moglo je biti i poginulih"
SVAŠTARIJE

Analiza CNN-a: Moskva je već počela likovati

Pogledajte snimke s kruzera u Norveškoj, oluja ga razbijala. Spašavanje u tijeku

Norveški kruzer s 1300 putnika pluta prema kopnu, poslan poziv upomoć

U požaru u Kini poginulo 26 osoba

Pronađena dva beživotna tijela u Šumatcu kod Velike Kladuše

Stotine tisuća Britanaca na ulicama Londona, traže drugi referendum o Brexitu

BiH večeras protiv Armenije započinje novi kvalifikacioni ciklus

Izvučena beživotna tijela dvojice rudara kod Srebrenice

Dvojica rudara zatrpana u rudniku kod Srebrenice

Najmanje 60 poginulih u sudaru dva autobusa u Gani