TUZLARIJE - STARE SLIKE PRIČAJU

29.08.2008.
Stare slike pričaju
Povelja Kulina bana


Za ovaj petak odlučili smo da stavimo sliku i prevod teksta Povelje Kulina bana koja je napisana baš na današnji dan, 29. augusta 1189, znači prije 819 godina.Povelja je napisana na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom. Ovaj dokument je ne samo najstariji dosad pronađeni očuvani bosanski državni dokument, nego je Povelja bosanskoga bana Kulina i najstariji državni dokument kod svih južnoslovenskih naroda i država.U ime Oca i Sina i Sv. Duha. Ja ban bosanski Kulin zaklinjem se tebi, kneže Krvašu, i svima građanima Dubrovčanima da ću biti iskreni prijatelj Vama od sada i do vijeka, i pravi mir držati sa Vama i pravu vijernost dok god sam živ.
Sve Dubrovčane koji kao trgovci putuju po mojoj državi ma gdje ko hoće odsjesti ili gdje ko prolazi, pravom vjerom i pravim srcem držat ću ih bez ikakve štete (po njih), sem ako mi neko po svojoj volji učini poklon; i da im ne bude od mojih časnika nasilja; i dok će biti kod mene, pružit ću im savjet i pomoć kao što i samome sebi koliko god budem mogao, bez ikakve zle namjere.
Tako mi Bog pomogao i ovo sveto evanđelje.

Ja, Radoje dijak banov, pisah ovu knjigu po naredbi banovoj od rođenja Kristova tisuću i sto i osam deset i devet ljeta mjeseca avgusta, piše u Povelji.

Originalna transkripcija na starobosanskom

U ime oca i s(i)na i s(ve)toga d(u)ha. Ja ban´ bos´n´ski Kulin´ prisezaju tebЪ kneže Kr´vašu i v´sЪm´ građam´ Dubrov´čam´ pravi prijatelj´biti vam´od´selЪ i do vЪka i pravi goj dr´žati s´vami pravu vЪeu dokolЪ s´m´ živ.
V´si Dubrov´čane kire hode po mojemu vladanju tr´gujuće, gdЪ si kto hoće krЪvati godЪ si kto mine pravov´ vЪrov´ i pravim´ sr´(d´)cem´ dr´žati je bez´v´sakoje z´ledi raz´v´Ъ što mi k´to da svojov´ voljov´ poklon´. I da im´ne bude od´moih´čest´nikov sile I do kolЪ u mene budu dati im´s´vЪt´i pomoć´ jajire i sebЪ kolikore moge bez´ v´sega z´loga i primis´la.
Tako mi b(og´) pomagaj i sie s(ve)t(o) evan´đelie.
Ja Radoje dijak ban pisah´siju knjigu poveljov´ banov´ od´ roždstva H(risto)va tisuća i s´to i os´m´deset i devet´ IЪt´, mЪseca av´gusta u d´vedesete i deveti d´n´, usЪčenie glave Jovana Kr´stitelja.


S.M.