TUZLARIJE - BILTEN TK

01.07.2016.
Ostale odluke donesene na zadnjoj 40. redovnoj sjednica Vlade TK

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na tekst Prednacrta Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu. Dokument će biti upućen Skupštini TK na razmatranje.


Tuzlarije


Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju u privrednom društvu „Koksno – hemijski kombinat“ d.d. Lukavac i privrednom društvu „Global Ispat Koksna industrija“ d.o.o. Lukavac čiji je jedan od osnovača „KHK“ d.d. Lukavac.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva finansija o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.7- 30.9.2016. godine. Odlukom se dobravaju rashodi i izdaci u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za treći kvartal 2016. godine u iznosu od 81.381.795, 86 KM, u skladu sa Budžetom TK za 20l6. godinu i prioritetima utvrđenim u članu 41. Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2016. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu između budžetskih korisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 20.631, 80 KM.

Vlada je donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini kojim se određuje visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Za ove namjene su u budžetu Tuzlanskog kantona planirana sredstva u iznosu od 3.071.300, 00 KM, a Programom će biti raspoređena po četiri modela novčanih podrški. To su biljna i animalna proizvodnja te modeli kapitalnih ulaganja i ostalih vrsta podrški.

Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ dioničko društvo Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova iz člana 15. stav (6) Zakona o šumama za period 1.1.2016. - 30.6.2016. godine, u iznosu do 874.687, 03 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojom se odobravaju sredstva za radove na izgradnji potisnog voda sa lokaliteta ´´Barice-Maline´´ u cilju vodosnabdijevanja općine Živinice, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini u ukupnom iznosu od 53.108, 32 KM.

Vlada je također dala saglasnost na odluku resornog ministarstva kojom se odobravaju sredstva za radove na rekonstrukciji vodovodnog sistema Dubrave, općina Živinice, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini u ukupnom iznosu od 67.892, 01 KM.

Vlada je dala saglasnost na Odluku kojom se odobravaju sredstva za finansiranje izvođenja radova na izgradnji kanalizacionog kolektora u MZ Stražbenica i Podgorje, općina Banovići, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini u ukupnom iznosu od 103.385, 03 KM.
Odobrena su i sredstva za sufinansiranje izvođenja radova na izgradnji kanalizacionog kolektora MZ Međeda u naseljima Novo naselje i Grabovica, općina Sapna, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini u ukupnom iznosu od 32.068, 00 KM.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava za plaćanje dospjele obaveze - anuitet i kamata po kreditu Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga koji se odnosi na postrojenja za pripremu pitke vode Teočaka i Kalesije. Odlukom se Federalnom ministarstvu finansija odobrava ukupan iznos od 150.392, 10 KM za plaćanje dospjele obaveze – anuitet i kamata po kreditu WB-IDA 3954 - Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga, koji se odnosi na postrojenja za pripremu pitke vode Teočaka i Kalesije, planirane Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za uređenje unutrašnjosti objekta Muzeja s ciljem stvaranja izložbenog prostora za JU Muzej istočne Bosne Tuzla u iznosu 5.000, 00 KM, dodijeljene od Grada Tuzla.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, u svrhu realizacije projekta „MOODLE u nastavi - učenje na daljinu“ za JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla, u iznosu 4.950, 00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Odobreno je i usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za potrebe obilježavanja sedamdesetogodišnjice izgradnje pruge „Brčko - Banovići“ za JU Muzej Istočne Bosne Tuzla u iznosu 2.000, 00 KM, dodijeljene od strane Brčko Distrikta BiH.

Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Muzej istočne Bosne“ Tuzla.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i članove školskog odbora iz reda osnivača u JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla na mandatni period od četiri godine.

Vlada TK dala je prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o imjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla.

Vlada je dala saglasnost na Prijedlog Odluke Senata Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA sa sjedištem u Brčko distriktu BiH na planirani broj studenata za upis u prvu godinu studija na Odjeljenju Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Tuzli za akademsku 2016/17. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je rješenja o imenovanju drugostepenih komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2016. godinu.
Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 5.000, 00 KM Općini Srebrenica za sufinansiranje organizacije obilježavanja 21. Godišnjice genocida, koji su specificirani dokumentom Organizacionog odbora „Aktivnosti i finansijski okvir za organizovanje obilježavanja 11. jula 1995. godine“.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj kao savjetodavno koordinaciono tijelo u procesu implemenetacije Strategije razvoja TK za period 2016-2020. godine.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje projekta “Toplifikacija objekta sportske dvorane u Sapni”, općina Sapna u iznosu od 22.500, 00 KM.
Odobrena je isplata finansijskih sredstava općini Doboj Istok na ime finansiranja projekata u ukupnom iznosu od 46.500, 00 KM. Za uređenje lokalnog vodotoka i zelene površine Palučci u MZ Klokotnica namijenjeno je 10.678, 50 KM, za vanjsko uređenje zelene površine i šetališta ispred škola u MZ Brijesnica Velika iznos od 20.696, 96 KM, za čišćenje i ucjevljenje kanala pored mezarja Hadžići MZ Brijesnica mala 5.183, 10 KM, za uređenje dijela obale rijeke MZ Stanić rijeka škola 4.951, 44 KM i za uređenje dječijeg parka zelene površine MZ Lukavica rijeka poligon 4.990, 00 KM.

Vlada je donijela Odluku kojom se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 20.000, 00 KM Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” Tuzlanskog kantona i Općinskim društvima “Preporod” na nivou Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

Odobrena su sredstva u iznosu od 3.000, 00 KM Općinskom nogometnom savezu, općine Banovići za sufinansiranje organizacije desetog tradicionalnog tumira u malom nogometu koji ce se održati 6.7.2016. godine na poligonu „Brana“ Makovac.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Udruženju “Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine – Grad Tuzla”, Tuzla u iznosu od 500, 00 KM na ime sufinansiranja izdataka za rad i aktivnosti Udruženja.

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja na tekst Prednacrt Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Dokument će biti upućen Skupštini TK na razmatranje.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijem dva državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o mjestima sekretara Ministarstva i stručnom saradniku za finansijsko - računovodstvene poslove.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2016. godinu.

Vlada je donijela Zaključak da prihvata tekst prijedloga i primjedbi Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice na Nacrt Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine. Dokument će biti dostavljen Ministarstvu okoliša i turizma FBiH a resorno kantonalno Ministarstvo je zaduženo da tekst prijedloga i primjedbi dostavi i svim poslanicima u Predstavničkom domu, odnosno delelgatima u Domu naroda parlamenta FBiH sa područja TK.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu „Škoda Octavia“ Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.

Vlada je zadužila Upravni odbor JU BKC Tuzla, da na osnovu dostavljenog prijedloga, u roku od 3 dana donese Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji JU BKC Tuzla, te isti dostavi Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u dalju proceduru.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je niz rješenja o imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka imenovanja Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK