TUZLARIJE - BILTEN TK

07.12.2016.
58. redovna sjednica Vlade TK
Ostale odluke
-Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2016. godini. Tokom realizacije Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2016. godinu došlo je do ostvarenih ušteda na pojedinim stavkama Plana rada i finansijskog plana za 2016. godinu, te je u cilju kvalitetnijeg investiranja javnih sredstava predviđenih Planom za 2016. godinu, predložena izmjena i dopuna ovog dokumenta.
Tuzlarije


Vlada T-uzlanskog kantona donijela je Zaključak o izmjeni zaključka o sufinansiranju projekata, te time osigurala sredstva u iznosu od 100.000 KM za finansiranje rekonstrukcije dionice ceste Plavi Kamen – Drijenča.

-Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Prostornog plana područja posebnog obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac 2016 - 2036. godine i uputila ga dalje u skupštinsku proceduru. Ovaj dokument obuhvata ciljeve prostornog razvoja, projekciju prostornog razvoja, projekciju razvoja prostornih sistema, te odluku o provođenju Prostornog plana kojom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, čime se osigurava realizacija Prostornog plana, odnosno osiguravaju uslovi za ostvarenje utvrđene vizije razvoja: akumulacija Modrac, mjesto izrazitog karaktera, visokovrijedni privredni, okolišni i turistički potencijal – srce Tuzlanskog kantona.

-Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini i učešću predstavnika Tuzlanskog kantona u ovom sistemu.

-Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2016. godinu. Kao podrška radu medija sa područja Tuzlanskog kantona, Vlada je za sufinansiranje medijskih projekata u javnom i privatnom vlasništvu, te neprofitnim organizacijama koje se bave medijskim izvještavanjem i informisanjem raspodijelila ukupno 30.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ovaj dokument bit će dostavljen Skupštini Tuzlanskog kantona kao osnova za planiranje i izradu Programa rada Skupštine TK za 2017. godinu, a Vlada će nakon donošenja tog dokumenta utvrditi konačan dokument svog plana rada za iduću godinu.

-Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila u ukupnom iznosu od 30.000, 00 KM. Pravo apliciranja na ovaj javni poziv Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja imale su neprofitne organizacije koje imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona. Po javnom pozivu pristiglo je 19 prijava sa urednom dokumentacijom, te je u skladu sa kriterijima izvršen raspored planiranih sredstava.

-Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovom izmjenom izvršena je promjena namjene prethodno odobrenih sredstava, obzirom da je da je u okviru Projekta IPA rekonstrukcijom predviđena i zamjena elektro i vodovodnih instalacija u objektu Kantonalnog suda i Tužilaštva, za što su sredstva bila prethodno odobrena.

-Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ dioničko društvo Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova iz Zakona o šumama u iznosu 874.687, 03 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora, u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva “ORIJENT“ doo Srebrenik za zahvaćanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja - bunara za sanitarne i tehnološke potrebe poslovnog skladišno – prodajnog objekta, koji se nalazi u krugu privrednog društva “ORIJENT“ doo, u naselju Uroža, općina Srebrenik.
Također, Vlada je pristupila dodjeli koncesije, u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva“POLY“ doo Stjepan Polje, Gračanica, za zahvaćanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja - bunara, za sanitarne i tehnološke potrebe poslovnog objekta privrednog društva “POLY“ doo Gračanica, u naselju Stjepan Polje, općina Gračanica.

-Vlada Tuzlanskog kantona dala jesuglasnost na Odluku kojom se odobrava 27.563, 91 KM za sufinansiranje izvođenja radova na izgradnji kanalizacionog kolektora MZ Međeđa u naseljima Novo naselje i Grabovica, Općina Sapna. Saglasnost je data i na odluke o odobravanju 7.000, 00 KM za sufinansiranje projekta „Izrada Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije vodovoda za naselje Vitinica i dio naselja Goduš“, Općina Sapna, 6.879, 60 KM za finansiranje projekta „Izrada Glavnog projekta kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica“, Općina Sapna, 77.464, 63 KM za sufinansiranje izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže u naseljima Duboki Potok, faza III i Bjelave, Općina Srebrenik, kao i 14.716, 40 KM za sufinansiranje nabavke cijevi za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju propusta i kanalizacione infrastrukture na području općine Kladanj. Sva izdvajanja planirana su Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini.
Također, Vlada je, zbog neophodne izmjene ekonomskog koda na kojem će se vršiti knjigovodstveno evidentiranje učešća u finansiranju troškova električne energije i hemikalija u cilju kontinuiranog rada Postrojenja za tretman otpadnih voda u Živinicama, dala i saglanost na odluku o izmjeni ranije donesene odluke.

-Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja, odnosno ribolovnih zona.

-Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona. Ovim odlukama odobreno je usmjeravanje 11.213, 56 KM, koje je Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina dodijelilo JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla na ime finansiranja projekta „Mobilni timovi“. Također, odobreno je usmjeravanje 6.320, 00 KM koje je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dodijelilo Centru za realizaciju projekta „Razvijanje ključnih kompetencija kod učenika oštećenog sluha, sa akcentom na sposobnost učenja, socijalnih i građanskih kompetencija, inovacija i poduzentištva“.

-Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluke o odobravanju 43.290, 00 KM Općini Banovići i 108.435, 60 KM Općini Kladanj za realizaciju projekata višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrade karte upotrebne vrijednosti zemljišta (Studija upotrebne vrijednosti zemljišta)“, a u skladu sa poglavljem Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini.

-Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju privremenih odnosno okončanih situacija na području općina Živinice i Lukavac. Radi se o realizaciji Projekta toplifikacije Živinica – sekundarni dio II faza, proširenja vrelovodne mreže u zapadnom dijelu grada Lukavca u ulici Sarajevska i proširenja, izgradnje i rekonstrukcije dijela postojeće vrelovodne mreže DN 125., DN 150., DN 200 u ulici Redžepa efendije Muminhodžića i sanacije nadzemnog dijela vrelovoda na relaciji Petrak – Elektrodistribucija, te sanaciji i zamjeni dotrajalih toplinskih podstanica.

-Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Plan obrazovanja odraslih za period 2016. – 2019. godina. Plan obrazovanja odraslih, donosi se kako bi organizatori obrazovanja odraslih mogli raspisati konkurse za prijem polaznika i kako bi odrasle osobe u Tuzlanskom kantonu mogle ostvariti svoje pravo na obrazovanje.

-Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava kod svih budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, te Odluku o formiranju Glavne centralne popisne komisije. Također, Vlada je formirala Centralnu popisnu komisiju sredstava i izvora sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona za korisnike iz nadležnosti ovog Ministarstva, Centralnu popisnu komisiju Ministarstva pravosuđa i uprave za korisnike iz nadležnosti ovog ministarstva, te Centralnu popisnu komisiju sredstava i izvora sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

-Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa „Finansije i računovodstvo“ na Visokoj školi za finansije i računovodstvo“ – FINra Tuzla.

-Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu tri upražnjene pozicije kantonalnih tržišno-turističkih inspektora. Određeni broj inspektora zbog odlaska u penziju, napuštanja državne službe, ili drugih razloga neće više obavljati ove poslove, te je zbog neophodnosti obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u oblastima trgovine, obrta, ugostiteljstva, turizma, autorskih prava, kontrole cijena, kontrole minimalno-tehničkih uvjeta u obrtu i trgovini, zaštite potrošača, mjeriteljstva i dr., neophodno izvršiti popunu ovih pozicija.

-Obzirom na uslove u kojima trenutno radi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Vlada Tuzlanskog kantona podržala je danas zahtjev Ministarstva za premještaj iz prostorija Doma za djecu bez roditeljskog staranja u drugi uslovniji poslovni prostor na području Grada Tuzla. Također, Ministarstvo je zaduženo da putem Javnog oglasa prikupi ponude za smještaj, te prije potpisivanja ugovora radi premještanja u nove prostorije, informišu Vladu Tuzlanskog kantona o uslovima i troškovima za premještaj radi dobivanja prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona.

-Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informacija u vezi sa potpisivanjem Protokola o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja/fondacija u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina uspostavljenom institucijalnom mrežom na području Tuzlanskog kantona. Protokol o međusobnoj saradnji kantonalnih organa i udruženja u pružanju podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetu ratnog zločina je potpisan još 28. oktobra 2014. godine, ali je Udruženje građana „Vive Žene“ Tuzla, radi potrebe obuhvatanja više institucija koje bi bile od koristi pružanja podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina, proširilo mrežu na dodatni broj učesnika u ovom Protokolu, te su potpisnici ovog ponuđenog Protokola i Centri za socijalni rad iz svih općina na području Tuzlanskog kantona i grada Tuzla, kao i JZU Dom zdravlja Tuzla - Centar za mentalno zdravlje i JZU Dom zdravlja – Gračanica - Centar za mentalno zdravlje.

-Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je danas Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da u roku do 15 dana izvrši izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u dijelu koji se odnosi na rukovodeće pozicije pomoćnika direktora.

-Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa, radi popunjavanja upražnjenih pozicija članova nadzornih odbora u privrednim društvima Rudnik soli “Tuzla” d.d. Tuzla i “Koksno hemijski kombinat” d.d. Lukavac.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Općinskom sudu u Kalesiji za prijem jednog namještenika, spremačice radnog prostora, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

-U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju člana Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, razrješenju i privremenom imenovanju člana Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar TK, te više rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Vlada je dala saglasnost za razrješenje i privremeno imenovanje predsjednika Nadzornog odbora „Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla“ i imenovanje Odbora za reviziju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“, te prethodnu suglasnost za imenovanje Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas i članove Policijskog odbora na mandat od dvije godine.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK