TUZLARIJE - BILTEN TK

10.05.2017.
Ostale odluke Vlade Tuzlanskog kantona na jučer održanoj sjednici

Tuzlarije


Na jučerašnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na ažurirani Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona. Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona ažuriran je u skladu Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara, a na osnovu novonastalih promjena koje su važne za zaštitu od požara i u skladu sa zahtjevom Federalnog inspektora za zaštitu od požara.

Ovim Planom ažurirani su podaci u tabelama uzbunjivanja i stavljanja u pripravnost vatrogasnih jedinica u općinama i dodati podaci o Službi zaštite od požara Tuzlanskog kantona koja je u međuvremenu formirana. Ažurirani su podaci o kapacitetima i opremljenosti javno zdravstvenih ustanova i podaci koji se odnose na broj i strukturu zdravstvenog osoblja. Kada je u pitanju sistem obilaska, osmatranja i dojave požara u slučajevima opasnosti za nastajanje požara na šumskom ili drugom otvorenom prostoru, ažurirani su podaci o osmatračkim mjestima, sredstvima i opremi za gašenje požara kojom raspolaže JP "Šume TK" d.d. Kladanj i naveden je opis poslova štaba civilne zaštite JP "Šume TK" d.d. Kladanj.

Također, ažurirani su podaci o pravnim licima koja raspolažu potrebnom opremom i mehanizacijom koja bi se mogla koristiti u većim požarima ili havarijama, s osnovnim podacima, pregled javnih ustanova, preduzeća i pravnih lica od značaja za TK i dodato je podpoglavlje koje navodi pravna lica, državne organe i druge institucije koje su dužne izraditi plan zaštite od požara.
Usvojen je Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Opća bolnica "Dr Mustafa Beganović" Gračanica i Javnog preduzeća Radio televizija Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.
Donesena je Odluku o dodjeli koncesije za zahvaćanje prirodne izvorske vode iz bušenog bunara, koji se nalazi u krugu tvornice "Bony", MZ Ljubače, naselje Morančani u Gradu Tuzla. Također, dana je saglasnost na obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne vode na eksploatacionom polju "Ljubače" na području grada Tuzla, koji je zaključen između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i privrednog društva Pivara d.d. Tuzla.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o isknjižavanju obaveze nastale po osnovu Odluke o odobravanju sredstava, iz novembra 2016. godine. Naime korisnik subvencije nije ispunio obaveze iz potpisanog Ugovora, odnosno, odustao je od nabavke opreme za koju su sredstva odobrena, te je raskinuo navedeni Ugovor, zbog čega je Odluka o dodjeli sredstava stavljena van snage.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju 2.269, 00 KM namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za nabavku klima uređaja za Sistem za praćenje kvalitete zraka.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju 3.000, 00 KM privrednom društvu "Nuhanović" d.o.o. Lukavac na ime pomoći za organizovanje i realizovanje manifestacije Međunarodni sajam turizma i ekologije "LIST" 2017, koja će se održati od 11. do 13. maja 2017. godine u Lukavcu.
Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vezi sa postupkom po podnesenim tužbama iz oblasti povratka, te ovlastila Kantonalno pravobranilaštvo da zaključi sudsku nagodbu sa povratnicima u predmetima u kojima povratnici pristaju da vrate ukupno odobrena sredstva na ime održivog povrataka i predlaže u tu svrhu zaključivanje sudske nagodbe. U sudskoj nagodbi bi bilo navedeno da je povratnik u obavezi vratiti ukupno odobreni iznos sredstava odjednom ili u jednakim mjesečnim ratama, kao i da nadoknadi eventualno nastale troškove sudskog postupka, a da Ministarstvo, odnosno Kantonalno pravobranilaštvo odustaje od potraživanja zateznih kamata, te da će protiv povratnika odmah biti pokrenut izvršni postupak u slučaju da ne plati ili zakasni sa plaćenjem bilo koje mjesečne rate.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Kantonalnom sudu u Tuzli, odnosno Kantonalnom tužilaštvu za prijem dva, odnosno jednog namještenika, višeg referenta za operativno tehničke poslove – daktilografa, u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također, Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite za prijem u radni odnos stručnog saradnika za ekonomsko – finansijske poslove.
Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je ministra za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Zorana Jovanovića, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona vodi pregovore sa domaćim i stranim udruženjima, nevladinim i humanitarnim organizacijama i drugim organima i institucijama, na prikupljanju sredstava-donacija za nastavak i završetak izgradnje Centra za autizam, kao i da vodi pregovore sa gradom Tuzla za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja u vezi sa objektom i zemljištem na kojem se nalazi Centar za autizam, a što je preduslov za prikupljanje donacija.Ministar će svakih šest mjeseci izvještavati Vladu Tuzlanskog kantona o svim pitanjima u vezi sa datim ovlaštenjem.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je punomoćnike koji će u ime osnivača vršiti ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK