TUZLANSKI DOSJE

26.04.2016.
Zavod zdravstvenog osiguranja TK
Saopštenje u vezi zdravstvenog osiguranja uposlenika ZD ˝Rudnici Kreka˝
U vezi sa natpisima i informacijom koja je plasirana putem sredstava informisanja a koja se odnosi na obustavu ovjere zdravstvenih legitimacija zaposlenicima JP Elektroprivreda BiH, ZD "Rudnici Kreka“ Tuzla i članovima njihovih porodica, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava javnost o sljedećem:

Tuzlarije

Zaposlenicima JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici "Kreka" doo Tuzla je obustavljena ovjera zdravstvenih legitimacija ali svi zaposlenici i članovi njihovih porodica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima.

Dalje, napominjemo da dugovanja JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici "Kreka" doo Tuzla po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koja su nastala do 31.12.2009.godina iznose 33.718.848, 78 KM i ista su u skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do 2015. godine ("Službene novine FBiH" broj: 81/08, 109/12 i 5/14) i odredbama Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u su međusobna dugovanja i potraživanja između Zavoda i rudnika, dinamika plaćanja duga kao i uslovi i način izmirenja dugovanja i potraživanja.

Kada je riječ o dospjelim obavezama navedenog rudnika po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iste na dan 31.03.2016.godine iznose 6.147.671, 64 KM.

Dana, 22.01.2016. godine Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je od strane JP Elektroprivreda BiH, ZD Tuzlanskom kantonu ("Službene novine TK" broj: 11/14) obuhvaćena Sporazumom koji je potpisan sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Navedenim Sporazumom utvrđena Rudnici "Kreka" doo Tuzla dostavljena Izjava broj: 01-152/16 koja je potpisana od strane direktora Rudnika i u kojoj se isti obavezuje da mjesečno izmiruje obaveze prema Zavodu i to na sljedeći način:

- period 01.01.2016.godine do 30.06.2017. godine mjesečna otplata u visini tekućih obaveza cca 700.000, 00 KM;

- period 01.01.2016.godine do 30.06.2017. godine mjesečna otplata dospjelog duga cca 396.000, 00 KM.

U Izjavi je navedeno da se ista daje u svrhu kontinuirane ovjere zdravstvenih legitimacija zaposlenika Rudnika "Kreka" i da je direktor saglasan da ukoliko ne budu vršene uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa navedenim Planom otplate, da Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obustavi ovjere zdravstvenih legitimacija zaposlenicima JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici "Kreka" doo Tuzla.

Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-37-2141/16 od 28.01.2016.godine prihvaćen je prijedlog JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici "Kreka" doo Tuzla za otplatu duga, odnosno izmirenje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na način preciziran u Izjavi JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici "Kreka" doo Tuzla broj: 01-152/16.

U članu II stav 2. Zaključka Vlade je navedeno da u slučaju neizmirenja obaveza na način predložen u Izjavi, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obustaviti će ovjeru zdravstvenih legitimacija zaposlenicima JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici "Kreka" doo Tuzla.

S obzirom da JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici "Kreka" doo Tuzla nije postupio u skladu sa datom Izjavom odnosno nije u cijelosti izmirio tekuće obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Zavod je u postupio u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i Zaključkom Vlade TK broj: 02/1-37-2414/16 i obustavio ovjeru zdravstvenih legitimacija zaposlenicima JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici "Kreka" doo Tuzla.

Dalja ovjera zdravstvenih legitimacija će se izvršiti nakon uplate iznosa sredstava utvrđenih u Izjavi datoj od JP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici "Kreka" doo Tuzla.

Priredio(la):