TUZLANSKI DOSJE

15.07.2017.
Nacrt Zoning plana „Rekreacionog područja i park šume Ilinčica“ upućuje se na javnu raspravu

Na inicijativu gradonačelnika Tuzle Jasmna Imamovića i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, usvojenu na Vijeću Grada Tuzla, u UO Zavod za urbanizam pristupilo se izradi Zoning plana dijela „rekreacionog područja i park šume Ilinčica“ u Tuzli. Zoning plan će definisati generalne namjene ove specifične prostorne cjeline i dati načelne urbanističko – tehničke uslove daljeg tretmana prostora.

TuzlarijeCilj izrade Zoning plana je upotpunjavanje park šume sadržajima koji će dodatno privući građane, ali i zaštita prostora od neprimjerene izgradnje, dodatno ozelenjavanje prostora, te pružanje mogućnosti za kvalitetnije korištenje ovog rekreacionog područja.


Opšte odlike i odlike vegetacije prostorne cjeline


Park-šume grada Tuzla pretežno su izvorni prirodni šumski ekosistemi koji imaju brojne opštekorisne funkcije. Najvažnije ekološke funkcije su zaštita od erozije tla vodom i vjetrom, zaštita od bujica i klizanja tla, pročišćavanje oborina i osiguravanje postupnog otjecanja vode u podzemne tokove, proizvodnja kisika u izrazito urbaniziranom prostoru, osiguravanje pitke vode, ublažavanje klimatskih ekstrema i dr.

Park-šuma Ilinčica predstavlja dio ogranka planine Majevice, koji ima izvanrednu pejzažno- odlikovnu vrijednost. Širenjem gradskog prostora u proteklom periodu gradska naselja su se sjedinila sa rubnim dijelovima kompleksa Ilinčice tako da je Ilinčica postala dio sistema gradskih zelenih površina odnosno područje Ilinčice je povezalo gradsko zelenilo i van gradske šumske površine. Osnovna karakteristika kompleksa Ilinčice je, dakle, njen položaj u odnosu na grad jer je ovo područje oko 1, 5 km udaljen od centralnog gradskog područja, a prve padine Ilinčice locirane su na svega 600 m udaljenosti. Najjužnije locirani objekti gradskih naselja Mosnik, Crvene Njive, Brdo, Kula, Medenice i Vrapče graniče sa gusto obraslim šumskim površinama ili voćnjacima. Sa južne i zapadne strane kopleks Ilinčice se u strmim padinama spušta prema putu Tuzla- Krojčica- Dubrave odnosno prema naselju Orašje. Dio naselja Orašje je inkorporirano u kompleks Ilinčica. Prema Istoku ovaj kopleks se u nešto blažim padinama spušta prema naselju Ši Selo.

Tuzlarije


Širenje gradskog prostora je uzrokovalo sječu šuma, a sama sječa je dovela do aktiviranja niza klizišta. U proteklom periodu na području Tuzle ativirana su klizišta uočena unutar kompleksa Ilinčica na potezu naselja Orašje- Vrapče u visinskoj zoni u čijem podnožju je evidentirana izgradanja stambenih objekata. Područja sa aktivnim i mirujućim klizištima su također sa oskudnom vegetacijom, pa će se morati i mjerama zaštite provesti specijalni sistem pošumljavanja ovih dijelova.

U park-šumi u nizinskom dijelu pojavljuje se šuma hrasta lužnjaka i običnog graba. Na nešto višim terenima uz hrast lužnjak raste i hrast cer. Na povišenim terenima razvila se zajednica hrasta kitnjaka i običnog graba, koja je ujedno i najraširenija šumska zajednica u park-šumi Ilinčica. U toj je zajednici značajno zastupljena i obična bukva, koja u udolinama potoka i na sjevernim i istočnim padinama razvija čistu bukovu šumu.

Strmi tereni sa nagibom do 33° zastupljeni su sa čistom kulturom hrasta kitnjaka pomješanog sa grabom (Querco- Carpinetum). Na većim nagibima spratovi grmlja su rjeđi, a prizemna flora je trava. Rubni dijelovi pri dnu padine su zastupljeni sa bjelogoričnim drvećem mlađe dobi visine do 3 m i u dosta gustom sklopu porjeklom iz sjemena, a najviše su zastupljeni javor, klen, bagrem, jasen, glog, lipa, ljeska i dr.

Pri vrhu je najviše zastupljen grab, kesten pitomi, bagrem, lipa, javor, na sjevernim padinama Ilinčice preovladava lipa, javor, klen, grab, breza i dr.

Osim toga na Ilinčici su podignute šumske kulture bijelog bora, crvenog hrasta, i drugih alohtonih vrsta. Grupacije bijelog bora u manjim skupinama se nalaze na više lokaliteta, a prema ranijim inventarizacijama bor se nalazio u većim sastojinama i sa visokim stablima do 25 m i promjerom 50 cm.

Namjena površina prostorne cjeline

Prostorna cjelina „Ilinčica“ nalazi se u južnom dijelu urbanog područja Tuzla grad i prostornim planom Grada Tuzla 2010-2030 utvrđena je sa namjenom rekreacioni centar.

Ova prostorna cjelina ima brojne prednosti kad je u pitanju njen položaj.
Prije svega je riječ o blizini užeg gradskog područja (cca 1, 5 km) sa kojim je povezana mrežom saobraćajnica, te dalje sa širim gradskim područjem. Vrijednost ovog lokaliteta je i u prirodnom šumskom ambijentu sa nižom temperaturom, prirodnom hladovinom i čišćim zrakom. Ovo je mirno područje izolovano od gradske buke sa lijepim pogledom na grad Tuzlu i područje općine Živinice.

Posebno se izdvajaju mikrolokaliteti za koje je analiza postojećeg stanja pokazala da su povoljni za formiranje različitih sadržaja koji će umnogome doprinijeti kvalitetnom budućem korištenju.

Lokalitet na kome se planira izgradnja izletišta „Ilinčica“ nalazi se u središnjem i jugozapadnom dijelu prostorne cjeline rekreacionog područja i park šume „Ilinčica“. Čine ga dvije susjedne lokacije koje su smještene uz lokalni asfaltni put koji povezuje naselja Kula i Krojčica, međusobno povezane i pješačkom stazom uz koju je realizovan dio parkovskih sadržaja – sprave za vježbanje na otvorenom i grupacije za sjedenje.

Istočna lokacija je mjesto na kojem se nalazi izgrađena šumarska kućica, a u daljoj perspektivi i dolazna stanica žičare, ukoliko se za njom ukaže potreba. Zapadna lokacija je predviđena za izgradnju više sadržaja – etno-sela, motela sa pripadajućim sadržajima, rezervata za autohtone životinje, sportskih terena sa pripadajućim sadržajima, izletišta sa vanjskim roštiljem, arboretuma, te eksperimentalnim zasadima paulovnije u svrhu sanacije klizišta.


Tuzlarije


Mikrolokalitet namijenjen za izgradnju etno-selaje planiran na jugoistočnoj strani lokalnog asfaltnog puta, na prirodnoj padini orijentisanoj ka jugozapadu. Ova padina nema kvalitetnu šumsku strukturu, jer je u proteklom periodu šuma nelegalno posječena i na njenom mjestu se sada nalazi šiblje. Zauzima površinu od oko 0, 77 ha.

Mikrolokalitet namijenjen za izgradnju ugostiteljskog objekta – Motela smješten je sa sjeverozapadne strane lokalnog asfaltnog puta. Ima nepravilnu ovalnu formu koja je definisana sa sjevera, sjeverozapada i zapada vještačkim zasjekom terena različite visine, nastalim neplanskom individualnom eksploatacijom pijeska. Zauzima površinu Pcca 0, 41 ha. Sjeverno od planiranog motela se nalazi padina orijentisana ka sjeverozapadu na kojoj je planirano formiranje rezervata za autohtone životinje – jelene površine 4, 8 ha.

Mikrolokalitet namijenjen za sport i rekreaciju nalazi se cca 60 m jugoistočno od naprijed pomenute lokacije. Smješten je u trouglu kojeg formiraju lokalni asfaltni put koji čini jugozapadnu granicu i šumski zemljani put sa istoka i zapada. Zauzima površinu od 0, 70 ha.

Mikrolokalitet namijenjen za izletište-vanjski roštilj je prostorno između etno-sela i sportskog kompleksa, dok su cjeline za formiranje arboretuma i plantaže paulovnije planirane na samom jugozapadnom dijelu obuhvata izletničko-rekreacione zone. S obzirom na funkciju plantaže paulovnije, odnosno analizu uticaja korijenskog sistema ove biljke na klizište, zatim na uslove u kojima ovo drvo uspijeva, odabrana lokacija je pogodna, naročito sa aspekta obezbjeđenja dovoljne količine vode u prve dvije godine zasada.

Stanja vegetacije u park-šumi Ilinčica

Vegetaciju parka-šume Ilinčica čini bjelogorično drveće i grmlje koje dominira, te crnogorica koja se nalazi u manjim grupicama.
Kod svih vrsta drveća izuzev hrasta kitnjaka opšta vitalnost je dobra. Hrast kitnjak na strmijim padinama ima znakove sušenja na vršnim dijelovima što se dovodi u vezu sa korelacijom nadzemnog dijela i korjena. To je čest slučaj kod šuma tzv. „penjača“ pogotovo na strmijim terenima. Na blažim padinama uz hrast kitnjak, pored graba nalaze se još, poljski brijest, srebrolisna lipa, krupnolisna lipa, bagrem, gorski javor, jasen domaći, klen i dr. Sprat grmlja je gust i raspoređen po cijeloj površini, a najviše su zastupljeni: ljeska, kalina, drijen, svib, veprina, kupina i dr.

Na devastiranim površinama ispod dalekovoda razvija se niska degradirana šuma hrasta i graba pomješana sa samoniklim vrstama drveća mlađeg rasta kao i grmljem. Sva vegetacija je grmolikog rasta u vrlo gustom sklopu i neprohodnom za ljude. Zbog dalekovodnog koridora ovdje se neće moći obrazovati šuma sa visokim drvećem ali će se morati obaviti niz mjera da se ona obogati novom vegetacijom i postane korisnija i upotrebljiva za namjene rekreacije i odmora.

Tuzlarije


Evidentirano je značajno devastiranje šumskih površina najčešće zbog neplanske bespravne izgradnje, stihijske sječe šume naročito u proteklom ratnom periodu, registrovane su labilne padine i trenutno umirena klizišta u okviru kojih se mogu očekivati reaktiviranja pojedinih dijelova ili kompletnih klizista.

Saobraćaj

Rekreaciono područje saobraćajno je povezano sa gradskim područjem Tuzle iz nekoliko pravaca i to :

- Pravac koji vodi od raskrsnice Južne saobraćajnice sa ulicom Mirze Delibašića (kod MUP-a), preko naselja Kula do šumarske kućice i dalje prema naselju Krojčica (1830 m),

- Pravac koji vodi iz naselja Krojčica od raskrsnice regionalnim putem Tuzla-Krojčica –Dubrave R -470 prema rekreacionom području Ilinčica (2530 + 1350 m),

-Pravac koji vodi od raskrsnice sa Južnom saobraćajnicom u Ši selu, prolazi kroz naselje Orašje i vodi do šumarske kućice na rekreacionom području Ilinčica (3400 m),

Saobraćajnica na dionici od šumarske kućice do Krojčice je izvedena je sa dvije saobraćajne trake i omogućava odvijanje saobraćaja u dva smjera, širine kolovoza Bk = 6, 00 m, sa asfalt betonskom završnom obradom, dok je u proteklom periodu završena rekonstrukcija regionalnog puta Tuzla – Krojčica – Dubrave, čime se stvoreni uslovi za kvalitetan kolski prilaz rekreacionoj zoni Ilinčica.
Prilazni put od naselja Kula do uređenog izvorišta pitke vode Kolušnica, omogućava jednosmjeran saobraćaj iz pravca rekreacionog područja. Na dionici ovog puta sa uzdužnim nagibima i > 14 % zastor je izveden od sitne granitne kocke i asfalta, širine kolovoza Bk = 3, 00 m – 3, 50m. Na dionici puta od šumarske kućice do naselja Orašje širina kolovoza iznosi Bk = 4, 00 m, omogućava se dvosmjeran saobraćaj i isti je makadamskog zastora.

Zoning planom se predviđa i mogućnost izgradnje žičare, čije su trase sa pripadajućim pojasom zaštite načelno postavljene na način da prolaze iznad neizgrađenog prostora individualnih stambenih naselja na sjevernoj strani planirane izletničko-rekreacione zone. Dolazni punktovi eventualne žičare su planirani na početku ove zone, u neposrednoj blizini šumarske kućice. Isplativost, mogućnost izgradnje i konačna trasa će biti predmet izrade različitih studija, najprije Studije izvodljivosti.


Vodovodna mreža

U okviru planiranog obuhvata Ilinčica postoji izgrađena vodovodna mreža koja je namijenjena vodosnabdijevanju postojećih naselja koja gravitiraju ovom području. Ova mreža nema dovoljan kapacitet koji bi omogućio snabdijevanje pitkom, a naročito hidrantskom vodom planiranih objekata i uređenih šumskih i parkovskih površina, odnosno protivpožarnu zaštitu rekreacionog područja. Dispozicioni razmještaj vodovodne mreže i drugih instalacija prikazan je na karti postojećih instalacija.
Takođe u području obuhvata izgrađena su 3 (tri) rezervoara pitke vode koji su od primarnog značaja za snabdijevanje grada Tuzle pitkom vodom i to "Mosnik", "Kolušnica" i "Ši selo".
Mogućnost izgradnje, uređenja i korištenja prostorne cjeline zavisno od prirodnih i stvorenih uslova

S obzirom na karakter, odnosno namjenu predmetne prostorne cjeline definisanu Prostornim planom Grada Tuzla za period 2010-2030. godine, većinsku namjenu zemljišta – šumsko, kao i dimenzije prostorne cjeline koje iznose Pcca = 256 ha, lošu geološku i geomehaničku sliku, prirodne posebnosti i mogućnost očuvanja ovog vrijednog zelenog prostora za buduće generacije kao imperativa održivog razvoja, izgradnja ovog prostora je ograničena na bazičnu, saobraćajnu infrastrukturu, te objekte koji se svojom arhitekturom, namjenom, dimenzijama i materijalizacijom mogu uklopiti u šumski ambijent pri tome ga ne narušavajući ni na jedan mogući način. To su uglavnom sljedeći objekti: žičara, vidikovci, platoi, staze, sportski tereni, te izuzetno, ostavlja se mogućnost izgradnje motela malog horizontalnog i vertikalnog gabarita na tačno definisanom mikrolokalitetu uz nekadašnje pozajmište pijeska, na kojem je zelenilo većim dijelom devastirano. Ovaj motel mogu pratiti objekti smještajne namjene isključivo u vidu drvenih kućica - bungalova, na tlu, drvenom platou ili drveću, sa minimalnom intervencijom u postojećem okolišu.


Etno-selo - bungalovi

Lokacija na kojoj je predviđeno formiranje manjeg naselja bungalovskog tipa nalazi se na padini južne orijentacije, na suptornoj strani lokalne saobraćajnice Ilinčica-Krojčica od lokacije za izgradnju motela. Površina etno-sela iznosi 0, 7 ha.

Za formiranje ovog tipa naselja iskoristiće se postojeća konfiguracija terena, pa će se tako uz samu saobraćajnicu formirati zaštitni sloj zelenila od cca 20 m radi obezbjeđivanja intime posjetilaca i zaštite od buke. Na vrhu padine će se formirati plato sa zajedničkim objektima etno-sela, glavnim objektom sa recepcijom, te objektom sa restoranom i caffeom. Ovim sadržajima pristup je omogućen isključivo pješačkim stazama iz pravca obližnjeg parking prostora, kao i stazom koja vodi oko bungalova. Na ovaj način je izvršeno razdvajanje intimnih prostora od zajednički, a ujedno je zajedničkim sadržajima – restoranu i cafeu omogućen pristup bez obaveza iznajmljivanja bungalova.

Bungalovi će se postavljati na zaravnjene terase, a do njih će se pristupati isključivo zemljanim puteljcima.

Arhitektonsko oblikovni tretman bungalova je obavezno uskladiti sa šumskim okruženjem uz korištenje prirodnih materijala, u najvećoj mjeri drveta. Maksimalni horizontalni gabariti svakog pojedinačnog bungalova iznose cca 24 m2 brutto površine, dok je spratnost isključivo prizemna.

Motel

Mikrolokalitet namijenjen za izgradnju ugostiteljskog objekta - Motela sa pratećim sadržajima, zauzima površinu Pcca 0, 4 ha i smješten je sa sjeverozapadne strane lokalnog asfaltnog puta, na dijelu napuštenog manjeg pozajmišta kvarcnog pijeska koji je eksploatisalo lokalno stanovništvo, tako da je vremenom formiran manji vještački plato, koji je većim dijelom usječen u prirodni teren, odnosno padinu.

Formirani plato je približno u nivou nivelete lokalnog puta, a sa sjevera, sjeverozapada i zapada, omeđen je strmom, skoro vertikalnom kosinom zasjeka različite visine.

Obzirom da bi se izgradnjom planiranog kompleksa na ovom lokalitetu intenzivirala nekad započeta realizacija sadržaja rekreacinog kompleksa, nakon izgradnje pješačkih staza, predloženaje, uz poštovanje planskih opredjeljenja i prostornih mogućnosti lokacije, urbanistička postavka kompleksa, odnosno objekta, njegovi horizontalni i vertikalni gabariti, kao i arhitektonsko-oblikovni tretman.

Prostornu kompoziciju kompleksa namijenjenog za izgradnju ugostiteljskog objekta -Motela sa pratećim površinama čini nekoliko kompatibilnih sadržaja koji se međusobno dopunjavaju i čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu:

Poslovni ugostiteljski objekat-Motel sa servisnom saobraćajnicom za snabdijevanje,
Uređene površine za boravak na otvorenom prostoru - bašta, pješačke staze i platoi, vještačka alpinistička stijena, šumsko stepenište kao veza sa postojećom trim stazom, uređene zelene površine,
Parking prostor za određeni broj putničkih automobila,

Izletište - Vanjski roštilj

Prostor namijenjen za vanjski roštilj zauzima površinu od 0, 3 ha i nalazi se između sportskih sadržaja i naselja sa bungalovima. Zamišljen je kao travnati prostor sa sedam natstrešnica ispod kojih se nalaze roštilj, sto i klupe za sjedenje. Međusobna udaljenost ovako formiranih kompozicija za sjedenje iznosi prosječno 10-15 m.

Na svakoj mikrolokaciji na kojoj se postavlja roštilj biće iskrčen teren sada obrastao šibljem u radijusu 4, 0 m oko roštilja. Neposredno uz roštilje predviđeno je postavljanje posuda namijenjenih vodu za gašenje vatre u roštilju, odnosno gašenje početnog požara, u skladu sa opredjeljenjima protivpožarne zaštite.

Sportski tereni

Mikrolokalitet namijenjen za sport i rekreaciju smješten je na padini jugozapadno od planiranog ugostiteljskog objekta i zauzima površinu Pcca 0, 60 ha.
Funkcionalno je namijenjen za izgradnju sportskih terena sa pratećim sadržajima, koji bi trebali da upotpune ponudu kompleksa izletišta Ilinčica.

Zbog morfoloških karakteristika terena i antropogene djelatnosti u proteklom periodu, u smislu zasijecanja i nasipanja dijela terena, neophodno je, djelimičnim zasjecanjem i nasipanjem prirodne padine, formirati vještački zemljni plato sa objektima i infrastrukturom (škarpe, gabioni, zacjevljenje propusta), kao uslov za realizaciju planiranih sportskih sadržaja. Plato će se formirati na orjentacionoj prosječnoj koti 384, 00 m.n.v., prirodnom škarpom uz lokalni put sa sjeverozapadne strane, planiranom trim stazom širine 3, 0 m, sa jugoistočne strane i vještački formiranom škarpom iznad gabiona, sa jugozapadne strane. Završna obrada platoa će se izvesti kamenim agregatom-rizlom.

U centralnom dijelu platoa planirana je izgradnja višenamjenskog sportskog terena za mali fudbal-rukomet, dimenzija 40 x 20 m, postavljenog dužom osovinom po pravcu sjeveroistok-jugozapad. Sa sjeverozapadne strane terena planirana je manja tribina od gabiona, formom usklađena s konfiguracijom terena.
Jugoistočno od fudbalskog igrališta planiran je teren za basket radijalnog oblika, radijusa r = 10 m.

Završna obrada oba sportska terena izvešće se asfaltbetonom i sa jugozapadne strane zaštiti žičanom mrežom visine h = 4, 0 m.

Na sjeveroistočnoj strani kompleksa, obostrano uz trim stazu, planiran je, u obliku smaknutih segmenata elipse, plato za okupljanje sa tipskim montažnim objektima od prirodnih materijala (drvenih elemenata), sa sadržajima u funkciji ove namjene, odnosno sporta i rekreacije i ugostiteljstva (sanitarije, garderobe, ostave, te objekti za povremenu uslužno ugostiteljsku ponudu).

Kolski i pješački prilaz lokaciji ostvaruje se sa lokalnog asfaltnog puta.
Arboretum

Zoning planom je takođeuređenje arboretuma- zbirke drveća i drugih drvenastih vrsta namjenjen prvenstveno onima koji u programima školskog i visokoškolskog obrazovanja izučavaju botaniku, terenska nastava iz ekologije (Prirodno- matematički fakultet), organizacijama i ustanovama, iz oblasti poljoprivrede (Agronomski fakultet), šumarstva, hortikulture kao i svima koji pokazuju zanimanje za bolje upoznavanje prirode. Površina arboretuma iznosi 0, 74 ha.

Arboretum nije klasični botanički vrt i može biti organiziran na prostorima različitih površina. Arboretum na Ilinčici može dobiti pravi profil tek nakon što se izradi program njegovog uređenja koji trebaju verifikovati školske i visokošolske ustanove koje će arboretum koristiti u naučne svrhe.

Postojeća lokacija je obrasla šumskom vegetacijom koja može za početak predstavljati solidnu osnovu za uređenje ove namjene s obzirom da će biti uglavnom zastupljene autohtone vrste drveća i grmlja, a u manjoj mjeri indukovane vrste koje su se odomaćile u lokalnim uslovima.
Biljke je potrebno tako odabrati da se same obnavljaju što je također znak prirodnog pejzaža.

Plantaža paulovnije

Na padini uz pješačku stazu na jugozapadnom dijelu obuhvata je evidentirano trenutno umireno klizište, koje je u posljednjih par mjeseci reaktivirano i prošireno zbog nekontrolisanog deponovanja zemlje tako da je prije pošumljavanja i uređenja ovog prostora potrebno izvršiti radove na sanaciji, a zatim prostor zasaditi odgovarajućim sadnicama koje će pomoći u trajnom saniranju klizišta. Planirana je sadnja ekperimentalne plantaže paulovnija elongata stabala, kao ogledne plohe za buduće intervencije na sanaciji klizišta. Površina ove plantaže iznosi 0, 4 ha.

Ograđeni rezervat za autohtone životinje – jelene

Prostor predviđen za formiranje rezervata za autohtone životinje – jelene, planiran je u neposrednoj blizini planiranog kompleksa motela, sa kojim je povezan uređenom, pristupnom šumskom, zemljanom stazom. Konfiguracija terena je takva da se staza nalazi na uzvisini sa koje se s jedne strane silazi prema motelu, a sa druge se pruža blago zakošena ravan gdje je predviđeno formiranje rezervata i istovremeno obezbjeđuje miran prostor za boravak životinja. Sa proširenja uz pristupnu stazu će biti moguće posmatrati životinje, bez uznemiravanja istih. Na samom jugu rezervata, u podnožju kosine, planirano je formiranje pojilišta. Ukupna površina ovog mikrolokaliteta iznosi P = 4, 8 ha.

Ostali sadržaji

Ranije realizirane pješačke staze kroz šumu u dužini cca 1, 0 km pružaju dobru osnovu za produžetak staza i organizovanje različitih rekreativnih, izletničkih i turističkih sadržaja.U okviru izletničko-rekreacione zone nalazi se i14 manjih lokaliteta pogodnih za izlete na kojima je predviđeno i dijelom realizovano postavljanje opreme i mobilijara: stolova i klupa za sjedenje, česmi, korpi za otpatke, sprava za vježbanje i sl., a sve u skladu sa raspoloživim prostorom, na konkretnom mikrolokalitetu.

Sve mikrolokacije su u neposrednoj blizini, a najudaljeniji vidikovci su na udaljenosti par stotina metara od glavne asfaltne komunikacije. Sve predmetne mikrolokacije su u šumskom ambijentu.Ranije realizirane staze kroz šumu u potpunosti će biti iskorištene za šetnju i pristup mjestima za odmor i rekreaciju. Svaki lokalitet je potrebno prethodno pripremiti, što podrazumijeva ravnanje terena i krčenje šiblja i ravnanje na mjestima za stolove i klupe.

Prostorna cjelina Ilinčica je veliki potencijal za sadržaje rekreacije i trenutno je nedovoljno iskorištena, te se kroz izradu ovog Plana težilo formiranju sadržaja koji će doprinijeti da građani mogu koristiti prirodni ambijent ovog lokaliteta, u neposrednoj blizini užeg gradskog područja.

Tuzlarije


Nužno je obavljati njege proredom, a u starim sastojinama radove na pomlađivanju.
Razlog pomlađivanja je fiziološka starost stabala uz poremećaj fizioloških procesa što smanjuje ekološku vrijednost šume (smanjena fotosinteza, povećani transpiracija i disanje.)

Planiranjem rekreaciono-izletničke zone čija je okosnica postojeća saobraćajnica i pješačka šumska staza, a početak i završetak turističko-ugostiteljski sadržaj sa polivalentnom izletničkom i rekreacionom ponudom, formirana je cjelina koja će omogućiti stanovnicima i posjetiocima grada dugo očekivani, uređeni prostor za odmor i rekreaciju, a budućim generacijama zaštićenu i očuvanu park šumu.

Tuzlarije

Zaključci usvojeni na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 13.juna 2017. godine
-Nacrt Zoning plana „Rekreacionog područja i park šume Ilinčica“ u Tuzli, upućuje se na javnu raspravu, koja će trajati 30 (trideset) dana.
-Za provođenje javne rasprave zadužuju se Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline, UO Zavod za urbanizam Tuzla i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoline.
-U javnoj raspravi javnosti će biti dostavljene sve primjedbe i sugestije vijećnika iznesene u toku ove devete redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla.
-Gradsko vijeće Tuzla upućuje molbu Policijskoj upravi Tuzla, da sa ciljem povećanja bezbjednosti građana na lokalitetu „Ilinčica“ vrše u skladu sa mogućnostima povremenene obilaske.
-Traži se od Službe za komunalne poslove izgradnju i pitanja MZ-ca, da na cesti, koja prolazi kroz MZ Kula prema lokalitetu „Ilinčica“ u skladu sa zakonskim i faktičkim mogućnostima realiziraju proširenja na cesti i vrše popravku i rekosntrukciju oštećenih dijelova, te da se kolovozne trake, koje se graniče sa klizištima iz sigurnosnih razloga obilježe na propisani način.
-Traži se od nadležnih gradskih službi, da ukoliko to do sada nisu uradili kod nadležnih organa i institucija apliciraju i traže realizaciju trotoara na putu Tuzla-Dubrave.
-Na web stranici Grada Tuzla, promovirati Rekreaciono područje i park šume Ilinčica“ u Tuzli uz poziv potencijalnim investitorima, da se jave ukoliko su zainteresirani za kupovinu zemljišta.
-Gradsko vijeće Tuzla, traži da se nakon usvajanja Zooning plana Rekreacionog područja i park šume Ilinčica“ u Tuzli, redovno i po mogućnosti svakih tri do šest mjeseci, informiše o aktivnostima na pronalasku potencijalnog investitora za realizaciju navedenog Zooning plana.
-Nakon usvajanja Zooning plana Rekreacionog područja i park šume Ilinčica“ u Tuzli, potrebno je što prije pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sa ciljem realizacije Zooning plana i izgradnje planiranih objekata.
-Ubuduće kod svake prezentacije detaljnog planskog dokumenta uz legendu naznačiti obuhvat sa karakterističnim mjestima i toponimima, radi boljeg prepoznavanja.

Priredio(la):