TUZLANSKI DOSJE

19.10.2017.
Tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla
Razmatra se mogućnost subvencioniranja podstanica sistema daljinskog grijanja

Danas je održana tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj se raspravljalo o priključenju na sistem daljinskog grijanja mjesnih zajednica Šićki Brod i Bukinje.

Tuzlarije
Okupljeni mještani Šićkog i Bukinja


U uvodnom izlaganju o toplifikaciji grada, pomoćnik gradonačelnika Kemal Kurević, između ostalog je rekao da je sistem daljinskog grijanja (SDG) sa nekadašnjih 39 zona povećan na 55, s tim da je za novih 16 zona predviđeno fazno širenje.

- Na području MZ Šićki Brod i MZ Bukinje, takođe je primijenjen novi koncept toplifikacije koji podrazumijeva gradnju CTP-a (centralna toplinska podstanica).
Izgradnjom jedne CTP u MZ Šićki Brod stvoreni preduslovi za priključenje 70 objekata. U MZ Bukinje izgrađene su dvije CTP i stvoreni preduslovi za priključenje ukupno 174 objekta, od kojih je 93 u naselju Divkovići.
Do danas, JKP "Centralno grijanje" d.d. Tuzla izdalo je saglasnosti na 14 projekata priključenja sa područja MZ Šićki Brod, te na 76 projekata priključenja sa područja MZ Bukinje (od kojih 41 na području Divkovića), dostavljenih od strane podnosilaca zahtjeva za priključenje, međutim, niti jedan vlasnik objekta nije izveo radove na priključku - od priključne komore do vlastitog objekta, niti je izvršio nabavku mjerno-regulacione stanice. Dakle, na području ove dvije mjesne zajednice do danas nije izvršeno priključenje niti jednog individualnog stambenog objekta
.

Tuzlarije


Završeni su radovi na izgradnji CTP Kula, vrelovodni priključak iste na SDG, te krakovi toplovodne mreže koji su stvorili pretpostavke za priključenje 70 individualnih stambenih objekata, od kojih je 40 već priključeno na SDG.
Imajući u vidu da maksimalni kapacitet CTP Kula pruža mogućnost za priključenje 150 individualnih stambenih objekata, u toku su aktivnosti na izradi projektno-tehničke dokumentacije i izgradnji novih krakova, odnosno produženju postojećih, u ulicama Goli Brijeg, Merdžina, 16. Muslimanske brigade, Ćamila Sijarića, bivša Filipa Kljajića Fiće, u cilju stvaranja preduslova za priključenje svih objekata u planiranom obuhvatu.
Takođe, u tekućoj godini je na osnovu prethodno urađene projektno-tehničke dokumentacije, provedena javna nabavka radova za Projekat toplifikacije MZ Batva, kojim je predviđena jedna CTP i njeno priključenje na SDG, te krakovi toplovodne mreže, čime će se stvoriti pretpostavke za priključenje oko 100 individualnih stambenih objekata u ovom dijelu grada.
U cilju stvaranja uslova za priključenje oko 90 individualnih stambenih objekata u ulicama Strajka Mitrovića i Slavka Mićića, koje pripadaju MZ Brčanska Malta, u toku je javna nabavka radova za jednu CTP i njeno priključenje na SDG, te krakovi toplovodne mreže u navedenim ulicama.
U završnoj fazi je izrada projektno-tehničke dokumentacije za toplifikaciju individualnih stambenih objekata u dijelu MZ Jala - Put Vinište za oko 20 objekata, dijela MZ Mejdan, Ulice Muftije efendije Kurta, Mali Mejdan i Mejdan, za oko 150 objekata, dijela MZ Miladije za oko 70 objekata, te dijela MZ Centar, Ulice Kristijana Krekovića, Safvet bega Bašagića i Kojšino, za oko 80 objekata.
Preduslovi za priključenje stvoreni su i u MZ Bukinje i MZ Šićki Brod, o čemu su podaci dati u poglavlju 3. ove Informacije.
Predstavnik MZ Šićki Brod, Nijaz Suhić, rekao je da ne želi da se građani dijele.

- Ne želimo da se dijelimo na građane prvog i drugog reda. Mi smo "na ustima" Termoelektrane, mi čujemo kako radi. Ja vas molim da donesete valjanu odluku, da se pripoji tih 250 objekata. Mi smo čuli da je priključak oko 2000 KM. Mi to ne želimo platiti jer se osjećamo poniženo u odnosu na druge građane.

Predstavnik MZ Bukinje Kemal Kuduzović rekao je da se nada realizaciji ranije dogovorenog.

- Želimo kompromise. Mi smo uz Termoelektranu više od 50 godina, mnogi su pretpjeli štetu, uništena su poljoprivredna zemljišta, voćnjaci, sve je zamijenjeno industrijskom zonom. Stalno se govori o ovome ali je vrijeme za realizaciju ranije dogovorenog.

Na sjednici je bio prisutan i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, koji je rekao da se su u toku razgovori sa predstavnicima nevladinih organizacija, a i mjesnih zajednica.

- Velika industrijalizacija nanijela je velike štete Tuzli. Ne samo vama (Šićki, Bukinje) nego i ostalima. Problem hemijske industrije, napušteni rudnici, slijeganje tla. U mjesnim zajednicima Šićki i Bukinje problem je ne samo zrak neko i tlo, zbog šljačišta i pepela koji se odlaže. Riječ je o nagomilanim problemima zadnjih 60 godina. U zadnjih 10 godija urađeno je više nego u zadnjih 50. Najvažnije je da smo u dijalogu. Tematska sjednica je prvi korak, drugi je sjednica koja će biti održana 31.10.2017. na kojoj se može donijeti konkretna odluka, zatim imamo usvajanje Budžeta za idući godinu i onda da vidimo šta dalje, rekao je Imamović.

U svojim izlaganjima vijećnici BOSS-a, HDZ-a SDA-a i SBB-a su istakli da jesu za to da se ovim ljudima ugradi besplatno grijanje, te da to ne bi bilo previše s obzirom da se na konto zagađenja i dobijaju dodatna sredstva. Sabahudin Imamović (SDA) predložio je da mještani ovih mjesnih zajednica imaju specijalni status.

- Izvor frustracija građana prigadskih mjesnih zajendica je politika neravnomjernog ulaganja. 55 % struje za BiH se kod nas proizvede. Čestitam gradonačelniku na ovom zakonu ali to ne znači da može trošiti novac kako hoće. Pitanje je koliko je ovo para, hoće li biti besplatno ili ne, hoće li se odobriti subvencije. U ovim mjesnim zajednicama je koncentracija svega što Tuzli daje sumornu sliku, a to su klizišta, šljačišta, površinski kopovi, podzemna eksploatacija.

O ovoj zanimljivoj temi, će svakako biti još riječi. Na današnjoj sjednici su se čule mnoge informacije. Bila je to prilika i za politička nadmudrivanja, a da li će, i trebaju li, mještani mjesnih zajednica Šićki, Bukinje i Husino biti tretirani drugačije, ostaje da se vidi. Mnogi se slažu da treba naći odgovarajuće rješenje između želja i mogućnosti.
Tuzlarije

Na kraju rasprave između ostalog je zaključeno:

- Gradsko vijeće Tuzla podržava prijedlog mjera dat u Informaciji Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica od 16.10.2017. godine.

- Gradsko vijeće Tuzla traži od obrađivača materijala da analiziraju prijedloge, primjedbe i sugestije Klubova vijećnika i vijećnika iznesene tokom 1. vanredne/tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, te da ih uzmu u obzir kod izrade prijedloga Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom kao i da uzmu u obzir sugestije predstavnika Savjete mjesnih zajednica iznesene tokom rasprave.

- Gradsko vijeće Tuzla smatra da svi projekti energetske efikasnosti (poticaji za utopljavanje objekata i drugi projekti) koji će se realizovati na području grada Tuzla trebaju da počinju, zbog specifičnosti prostora, blizine Termoelektrane, od ove dvije mjesne zajednice, MZ Šićki Brod i MZ Bukinje.

- Gradsko vijeće Tuzla, s obzirom na specifičnosti prostora MZ Šićki Brod i MZ Bukinje, traži od nadležnih da se razmotri mogućnost davanja olakšica, odnosno subvencioniranja dijela troškova nabavke mjerno-regulacione jedinice.

- Gradsko vijeće Tuzla traži od resorne službe da do naredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla dostavi informaciju o utrošku sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenih radom termoelektrana (“Službene novine FBiH”, broj 80/14.), koja se, u skladu sa članom 6. navedenog Zakona namjenski troše za poboljšanje životnih uslova građana.

- Gradsko vijeće Tuzla podržava nastavak aktivnosti širenjasistema daljinskog zagrijavanja, u skladu sa usvojenim zonama toplifikacije kao i nastavak aktivnosti širenja zona toplifikacije, a sve u ciljusmanjenja aerozagađenja i poboljšanja kvaliteta života građana grada Tuzla s tim da je prilikom planiranja širenja sistema daljinskog grijanja i priključivanja novih korisnika potrebno voditi računa da se ne dovede u pitanje finansijska stabilnost Centralnog grijanja dd Tuzla.

- Gradsko vijeće Tuzla podržava dijaloški način rješavanja problema i stvaranja uvjeta za poboljšanje kvaliteta života građana grada Tuzla.

- Gradsko vijeće Tuzla traži da se, imajući u vidu da se odluka o snabdijevanju toplotnom energijom donosi za grad Tuzla, tačno definišu pravila ili kriteriji koja će odrediti ko ima pravo na priključenje na sistem daljinskog grijanja.

- Gradsko vijeće Tuzla traži od Gradonačelnika Grada Tuzla, kao predlagača, gradskih službi i drugih obrađivača materijala, da sve materijale koji se upućuju Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje, dostavljaju u rokovima propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća Tuzla a u slučaju da, iz bilo kojeg razloga, to nisu u mogućnosti učiniti, traži se od Gradonačelnika Grada Tuzla da upozna predsjednike Klubova vijećnika odnosno članove Kolegija Gradskog vijeća o razlozima kašnjenja u dostavljanju materijala.

- Zaključke sa današnje 1. vanredne/tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla dostaviti Savjetu MZ Šićki Brod i Savjetu MZ Bukinje koji će ih istaći na oglasnim pločama kako bi se sa istima upoznali građani ovih mjesnih zajednica.

S.M.

Priredio(la):